SFS 2020:387 Förordning om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

SFS2020-387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande

och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:109) om erkännande
och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 1 § ska betecknas 2 kap. 1 a §,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 1 § ska sättas närmast före
2 kap. 1 a §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1§, och närmast före 2 kap.

1 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Skyldighet att pröva om översändande kan ske

1 § Kriminalvården ska så snart det är möjligt pröva om en dom på
frihetsberövande påföljd kan bli aktuell att sända över till en annan
medlemsstat för att där erkännas och verkställas enligt lagen (2015:96) om
erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:387

Publicerad
den

30 maj 2020