SFS 2020:392 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

SFS2020-392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i sjömanslagen (1973:282) ska
införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a § Om en sjöman som är anställd på ett fartyg som omfattas av 2006
års sjöarbetskonvention hålls fången till följd av vad som enligt konven-
tionen utgör sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget gäller under fången-
skapen att

� anställningsavtalet ska fortsätta att gälla även om den dag då avtalet

annars skulle ha upphört passerats,

� avtalet inte får sägas upp eller anställningen frånträdas eller avbrytas,

och

� sjömannen har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:85, bet. 2019/20:TU16, rskr. 2019/20:280.

SFS

2020:392

Publicerad
den

30 maj 2020