SFS 2020:394 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2020-394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om trygg-
ande av pensionsutfästelse m.m.

dels att nuvarande 36 § ska betecknas 39 §,
dels att 9 a, 10 d, 10 e, 10 h�10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31 och 35 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 31 a�31 d och 36�38 §§, och

närmast före 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 a §3 För en pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till
minst 16 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen gäller 10 a §
andra stycket, 10 b�10 d och 16 b §§.

Om pensionsstiftelsen tryggar utfästelser om pension till minst 100

personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen, gäller dessutom
10 e�10 l och 10 n §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a�15 d, 16 a,
16 c�16 j och 16 l §§.

�ven för en pensionsstiftelse som har gjort en anmälan i enlighet med

31 c § andra stycket gäller bestämmelserna som anges i första och andra
styckena, dock inte beträffande egenföretagares tryggande i stiftelse för
egen räkning.

10 d §4 Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § får använda optioner
och terminskontrakt och andra liknande finansiella instrument för att sänka
den finansiella risken i stiftelsen eller för att i övrigt effektivisera förvalt-
ningen av stiftelsens tillgångar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om användning av derivatinstrument enligt första stycket.

10 e §5 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och
som placerar medel i aktier som är upptagna till handel på en reglerad
marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), ska anta principer för sitt aktieägarengagemang
i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur stiftelsen
integrerar aktieägarengagemanget i sin placeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verk-

samhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2019:825.

4 Senaste lydelse 2019:825.

5 Senaste lydelse 2019:825.

SFS

2020:394

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2

1. övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar medel i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags-
styrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

10 h § 6 Principerna för aktieägarengagemang enligt 10 e §, den årliga
redogörelsen enligt 10 f § och uppgifter enligt 10 g § ska hållas tillgängliga
på pensionsstiftelsens webbplats. Om stiftelsen inte har en egen webbplats
får informationen hållas tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan
nås.

Om pensionsstiftelsen inte redovisar omröstningar i den årliga redo-

görelsen på grund av att stiftelsen har gett en sådan kapitalförvaltare som
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den
11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade
företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2017/828, i uppdrag att ansvara för placeringarna, ska stiftelsen på webb-
platsen uppge var kapitalförvaltaren har offentliggjort informationen om
omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.

10 i §7 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och
som placerar medel i aktier som är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska i fråga om sådana aktier
redogöra för hur de viktigaste inslagen i placeringsstrategin bidrar till till-
gångarnas utveckling på medellång till lång sikt.

10 j §8 Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, placerar medel för en
pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och placering-
arna avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och
som har getts ut av ett bolag inom EES, ska pensionsstiftelsen i fråga om
sådana aktier redogöra för

1. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar placerings-

beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och
icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage-
mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till
lång sikt,

2. hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens

prestationer, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna beaktar det
långsiktiga resultatet i absoluta tal,

3. hur pensionsstiftelsen bevakar dels kapitalförvaltarens kostnader för

portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet eller
gränser för omsättningshastigheten, och

4. hur lång tid som överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.

6 Senaste lydelse 2019:285.

7 Senaste lydelse 2019:825.

8 Senaste lydelse 2019:825.

2020:394

background image

SFS

3

Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de

delar som redogörelsen ska omfatta, ska pensionsstiftelsen tydligt ange
skälen för det.

10 m § 9 En arbetsgivare vars utfästelser om pension tryggas av en
pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska till de
personer som omfattas av utfästelsen lämna den information som de behöver
om

1. villkoren för pensionerna och deras värdeutveckling,
2. de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna, och
3. utbetalningsalternativ inför pensioneringen.
Arbetsgivaren ska också årligen ge de personerna ett pensionsbesked som

innehåller den information som de behöver om de individuella förmånerna
och en upplysning om var ytterligare information finns tillgänglig.

Arbetsgivaren ska på begäran av den som omfattas av utfästelsen lämna

information om de antaganden som ligger till grund för prognoser i
pensionsbeskedet.

16 g §10 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket
ska upprätta och följa riktlinjer för

1. riskhantering,
2. internrevision, och
3. verksamhet som omfattas av uppdragsavtal.
Pensionsstiftelsen ska upprätta och vid behov följa en beredskapsplan

som säkerställer att verksamheten kan bedrivas kontinuerligt.

Pensionsstiftelsen ska upprätta och följa en sund ersättningspolicy för

personer som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan
påverka riskerna i verksamheten. Stiftelsen ska regelbundet offentliggöra
relevant information om ersättningspolicyn.

16 i §11 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 16 f § ska innehålla,

och

2. vad de styrdokument som anges i 16 g § ska innehålla.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur information om
ersättningspolicyn ska offentliggöras enligt 16 g §.

31 §12 En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn av den läns-
styrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sin hemvist.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i ett län.

31 a § Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse ska anmäla stiftel-
sen för tillsyn. En pensionsstiftelse ska anmälas för tillsyn genast efter det
att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag. En personalstiftelse ska anmälas för
tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag.

9 Senaste lydelse 2019:825.

10 Senaste lydelse 2019:825.

11 Senaste lydelse 2019:825.

12 Senaste lydelse 2019:825.

2020:394

background image

SFS

4

31 b § En anmälan enligt 31 a § ska innehålla uppgifter om stiftelsens
postadress och telefonnummer samt om styrelseledamöternas namn, person-
nummer, bostadsadress, postadress och telefonnummer. Tillsammans med
anmälan ska det lämnas en bestyrkt kopia av de handlingar som arbets-
givaren har upprättat avseende stiftelsen samt, om möjligt, uppgifter om
storleken och arten av stiftelsens förmögenhet.

En anmälan från en pensionsstiftelse ska även innehålla uppgifter om det

antal personer som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och för vilka
avsättningar har gjorts till stiftelsen.

När en ändring har inträtt i något förhållande som anges i första stycket

och som tidigare har anmälts, ska detta genast anmälas till tillsyns-
myndigheten.

31 c § När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som anges
i 9 a § första eller andra stycket, ska dess styrelse genast göra en anmälan
till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller när stiftelsens verksamhet inte
längre har den omfattning som anges i 9 a § första stycket.

Styrelsen för en pensionsstiftelse ska också genast göra en anmälan till

tillsynsmyndigheten när stiftelsen har beslutat att tillämpa de bestämmelser
som anges i 9 a § första och andra styckena.

31 d § Efter ansökan från en pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre
har den omfattning som anges i 9 a § andra stycket får Finansinspektionen,
om det finns särskilda skäl, besluta att pensionsstiftelsen inte längre ska
tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket.

Efter ansökan från en pensionsstiftelse som i enlighet med 31 c § andra

stycket har anmält att den beslutat att tillämpa de bestämmelser som gäller
enligt 9 a § första och andra styckena får Finansinspektionen, om det finns
särskilda skäl, besluta att pensionsstiftelsen inte längre är skyldig att
tillämpa de bestämmelserna på grund av sin anmälan.

35 §13 Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en
pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att

vidta rättelse, om inspektionen bedömer att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första

eller andra stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning,

3. stiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden eller hänvis-

ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av ett kredit-
värderingsinstitut, eller

4. styrdokumenten eller den egna riskbedömningen inte är tillfreds-

ställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens
förvaltning.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som

avsatts till stiftelsen för personer som den tryggar utfästelser om pension till
på ett sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får
inspektionen besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller
delar av driften av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt

eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det

13 Senaste lydelse 2019:1216.

2020:394

background image

SFS

5

bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje
stycket. Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska förvaltas
efter ett sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla till-

gångar och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen
i övrigt ska 14 kap. 5 och 6 §§, 7 § 1 och 17 § samt 15 kap. 1 § andra stycket,
15 och 25 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 17 kap. 13 §
första stycket första meningen och andra stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043) gälla för pensionsstiftelser. Vid tillämpningen av bestämmel-
serna ska det som sägs om tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag
i stället gälla pensionsstiftelser.

Registrering m.m.


36 § Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över stiftelser som anmälts
för tillsyn enligt 31 a §.

Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en anmälan

enligt 31 a eller 31 c §. Finansinspektionen ska underrätta tillsynsmyndig-
heten om en ansökan enligt 31 d § och om det beslut som inspektionen fattar
med anledning av en sådan ansökan.

37 §14 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ingivning
av anmälningar i registreringsärenden.

38 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka upplysningar styrelsen i en pensionsstiftelse ska
lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag och när de ska lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för pensions-

stiftelser som ska bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens
verksamhet enligt 14 kap. 17 § lagen om tjänstepensionsföretag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur upplysningar ska
lämnas av styrelsen för en pensionsstiftelse enligt 14 kap. 5 § lagen om
tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer

(Justitiedepartementet)


14 Tidigare 37 § upphävd genom 2013:428.

2020:394