SFS 2020:395 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

SFS2020-395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 a §§ lagen (1981:131) om
kallelse på okända borgenärer ska ha följande lydelse.

4 §2 En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Krono-
fogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag, en ekonomisk
förening, ett ömsesidigt försäkringsbolag, ett ömsesidigt tjänstepensions-
bolag, en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening, ska dock an-
sökan göras hos Bolagsverket.

Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer

och, om det är möjligt, ange deras adress.

5 a §3 Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas
18 kap. utsökningsbalken.

Ett beslut av Bolagsverket överklagas till tingsrätten på den ort där

bolagets eller föreningens styrelse har sitt säte. Vid överklagande gäller
lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation som rör

ett ömsesidigt försäkringsbolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, en
försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening ska överlämnas från
Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända
borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2018:712.

3 Senaste lydelse 2007:1280.

SFS

2020:395

Publicerad
den

30 maj 2020