SFS 2020:396 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2020-396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige3

dels att 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1�3 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ och 8 kap. 1 a §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.
6 §
4 Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses
i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

12 § försäkringsrörelselagen.

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 1 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt

tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare och som syftar till att trygga
förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av

utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Fjärde stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör liv-

försäkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skade-
försäkring, om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan
ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra
till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt
7 kap. 4�12 §§.

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

4 Senaste lydelse 2019:751. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2020:396

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2

7 §5 Med skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige avses

1. risk som är hänförlig till egendom som finns i Sverige, när försäkringen

avser antingen en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del
byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i Sverige utom,

när fordonet köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat
EES-land, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

3. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i ett annat

EES-land än Sverige och som köps i syfte att införas och stadigvarande
brukas i Sverige, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens
besittning,

4. risk i samband med resa eller semester, när försäkringen har ingåtts för

högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat den i Sverige.

När försäkringen inte avser försäkringsobjekt som avses i första stycket

eller motsvarande försäkringsobjekt i utlandet anses skadeförsäkringsrisken
vara belägen i Sverige, om försäkringstagaren är en fysisk person som har
sin vanliga vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person,
det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller livförsäkring anses Sverige vara det land där åtagandet ska

fullgöras om, i det fall då försäkringstagaren är en fysisk person, denne har
sin vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det
etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller tjänstepension anses Sverige vara det land där åtagandet

ska fullgöras, om förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den
som har eller kommer att få rätt till ersättning regleras av svensk social- och
arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet.

2 kap.


1 §6 En EES-försäkringsgivare som inte är ett återförsäkringsföretag och
som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, får bedriva verk-
samhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet med början två månader efter

det att Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland tagit emot en underrättelse med sådant innehåll som anges
i 2 § eller dessförinnan, om Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att
verksamheten får påbörjas,

2. genom gränsöverskridande verksamhet, så snart Finansinspektionen

från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en
underrättelse med sådant innehåll som anges i 3 §.

1 a §7 Ett utländskt tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd
eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får
bedriva sådan verksamhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet,
2. genom gränsöverskridande verksamhet.
Tjänstepensionsverksamheten får inledas så snart tjänstepensions-

institutet tagit emot de uppgifter från Finansinspektionen som avses i 3 kap.
2 § tredje stycket, eller i varje fall sex veckor efter det att inspektionen från
den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland tagit emot en
underrättelse med sådant innehåll som anges i 2 § andra stycket eller 3 §
tredje stycket.

5 Senaste lydelse 2019:751. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2008:101. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

7 Senaste lydelse 2019:751.

2020:396

background image

SFS

3

2 §8 En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering ska innehålla

1. uppgifter om sekundäretableringens adress och om vem som ska vara

dess företrädare,

2. en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etablering-

en är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som ska drivas där, och

3. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om EES-försäkrings-

givarens kapitalbas.

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att från

en sekundäretablering ingå avtal om tjänstepension som ska fullgöras här i
landet ska en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i
tjänstepensionsinstitutets hemland. Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1. det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,
2. i vilket land tjänstepensionsavtalen ska fullgöras, och
3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tjänstepensionsavtalen.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första

stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar)
och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under-
rättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att
EES-försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om

förhållanden som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast
en månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finansinspektionen om
ändringen.

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på

ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension ska in-
ledas, ska bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt andra stycket i denna
paragraf tillämpas.

3 §9 En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet ska
innehålla

1. uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäk-

ringarna ska täcka, och

2. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om
a) försäkringsgivarens kapitalbas, och
b) de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.
För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första

stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar)
och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under-
rättelsen dessutom innehålla

1. uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 §

trafikskadelagen (1975:1410), och

2. en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkrings-

föreningen.

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att

genom gränsöverskridande verksamhet ingå avtal om tjänstepension ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i tjänste-
pensionsinstitutets hemland. Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1. det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,
2. i vilket land tjänstepensionsavtalen ska fullgöras, och
3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tjänstepensionsavtalen.

8 Senaste lydelse 2019:751. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2019:751. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2020:396

background image

SFS

4

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om för-

hållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen göras tidigast
en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den
behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

3 kap.


2 §10 Finansinspektionen ska, i samarbete med den behöriga myndigheten
i hemlandet, utöva tillsyn över att en EES-försäkringsgivare eller ett
utländskt tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet
med denna lag och andra författningar som reglerar deras närings-
verksamhet.

Finansinspektionen ska lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna i

hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna för sin tillsyn över
försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksamheter,
samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter och Europeiska
kommissionen.

När det gäller utländska tjänstepensionsinstitut ska Finansinspektionen

senast sex veckor efter det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt
2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § tredje stycket till den behöriga myndig-
heten i tjänstepensionsinstitutets hemland lämna uppgifter om tillämplig
svensk social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet
samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot
dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepension, liksom gente-
mot dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen ska, när tjänstepensionsinstitutet påbörjat sin verk-

samhet här i landet, underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om
väsentliga ändringar i social- och arbetsmarknadslagstiftningen och i de
bestämmelser om information som gäller här i landet.

6 §11 Om en EES-försäkringsgivare överträder denna lag eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag eller på annat sätt visar sig
olämplig att driva verksamhet här, får Finansinspektionen förelägga försäk-
ringsgivaren att vidta rättelse. Inspektionen ska underrätta den behöriga
myndigheten i försäkringsgivarens hemland när den förelägger om sådan
rättelse. Om försäkringsgivaren inte följer föreläggandet, ska hemlands-
myndigheten också underrättas.

Om rättelse ändå inte sker, får Finansinspektionen förbjuda försäkrings-

givaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya försäkringsavtal om
risker som är belägna här i landet eller, när det gäller livförsäkring, om
försäkringsåtaganden som ska fullgöras här i landet. Innan ett förbud med-
delas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland.

I brådskande fall får Finansinspektionen, utan att den behöriga myndig-

heten underrättats, vidta åtgärder som anges i andra stycket för att hindra
ytterligare överträdelser.

Finansinspektionen får i brådskande fall, och utan att den utländska

behöriga myndigheten underrättats, även förordna ett ombud att på försäk-
ringsgivarens vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda denne när det
gäller redan meddelade försäkringar. Inspektionen ska genast införa kun-
görelse enligt 10 kap. 1 § första stycket 1 om förordnandet. Till dess att en
sådan kungörelse har införts får en försäkringstagare, om försäkringsgivaren

10 Senaste lydelse 2019:751. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

11 Senaste lydelse 2019:751.

2020:396

background image

SFS

5

inte är en försäkringssammanslutning, sätta in förfallna försäkringspremier
hos inspektionen med samma verkan som om de har betalats till försäkrings-
givaren.

6 a § Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut överträder den i Sverige
tillämpliga social- och arbetsmarknadslagstiftningen på tjänstepensions-
området eller de bestämmelser om information som gäller för tjänste-
pensionsinstitut här i landet, ska Finansinspektionen genast underrätta den
behöriga myndigheten i institutets hemland.

Om det utländska tjänstepensionsinstitutet, trots de åtgärder som vidtagits

av den behöriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda sådana
bestämmelser som anges i första stycket, får Finansinspektionen förbjuda
institutet att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya avtal om tjänste-
pension som ska fullgöras här i landet.

Finansinspektionen ska, innan inspektionen meddelar ett förbud, under-

rätta den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

Ett förbud får meddelas först sedan Finansinspektionen har förelagt

tjänstepensionsinstitutet att vidta rättelse, om inte motsvarande åtgärd har
vidtagits av den behöriga myndigheten i institutets hemland.

8 kap.


1 a §12 Information till försäkringstagare och dem som erbjuds att teckna
en försäkring ska vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa
försäkringens villkor och värdeutveckling. �ven andra ersättnings-
berättigade på grund av försäkringar ska ges den information de behöver.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken information en försäkringsgivare ska lämna till
försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna
och till dem som erbjuds att teckna en försäkring hos försäkringsgivaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)


12 Senaste lydelse 2005:1123.

2020:396