SFS 2020:397 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

SFS2020-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7, 9 a, 15 och 26 a §§ och rubriken
närmast före 9 a § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

7 §2 Bolagsverket ska föra ett register över europabolag (europabolags-
registret). I fråga om registrering i europabolagsregistret tillämpas
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om
registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bank-
rörelse, bankregistret. Om europabolaget är ett försäkringsföretag eller ett
tjänstepensionsföretag, tillämpas i stället bestämmelserna i aktiebolagslagen
och andra författningar om registrering i försäkringsregistret. Om en
arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2004:559) om arbetstagar-
inflytande i europabolag, ska även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.

Särskilt om europabolag som är försäkringsföretag eller

tjänstepensionsföretag3
9 a §4 När ett europabolag som är ett försäkringsföretag eller ett tjänste-
pensionsföretag avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller
inte 10 §, 11 § första stycket första meningen och andra stycket 4 samt
12�14 §§. Sådana bolag ska, om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i
SE-förordningen har beslutat att bolagets säte ska flyttas till en annan stat,
ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. �renden som är
av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter
anmälan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om
1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska
förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan

anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förord-

ningen.

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2010:2068.

3 Senaste lydelse 2010:2068.

4 Senaste lydelse 2010:2068.

SFS

2020:397

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2020:397

2

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta
Bolagsverket om beslut som har meddelats med anledning av sådana ansök-
ningar och som fått laga kraft.

Det som anges om Bolagsverket i 11 § tredje stycket och 11 a § första

stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen.

15 §5 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i
SE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 13 eller 14 § har meddelats
och beslutet har fått laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finans-
inspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 9 b § eller om det
föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i SE-förordningen.

När det gäller europabolag som är försäkringsföretag eller tjänste-

pensionsföretag ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om till-
stånd har meddelats enligt 9 a § andra stycket och beslutet har fått laga kraft.

26 a §6 Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-
ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska om-
fatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i
SE-förordningen.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion

enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat
än Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det
särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare
har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12
i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller

bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen
(1999:1078). När det gäller europabolag som är försäkringsföretag eller
tjänstepensionsföretag ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bok-
föringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) i stället
avse motsvarande bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag. Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad
från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:2068.

6 Senaste lydelse 2010:2068.