SFS 2020:582 Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om undantag från

� bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. social-

försäkringsbalken,

� bestämmelserna om smittbärarpenning i 46 kap. samma balk, och
� bestämmelserna om handläggning i 110 kap. samma balk när det gäller

ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte
2 §
En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad
som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller
delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som
orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling,

med undantag för hormonell adjuvant behandling,

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom

(svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom
med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med kompli-
kationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium
4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet
(<50 %) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan

på andningsfunktionen,

5. binjurebarkssvikt,
6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande be-

handling, eller

7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID),

sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd
såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med
kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig
rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.

SFS

2020:582

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:582

Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att

det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäk-
rade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

� den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet,

och

� arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter

inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa
arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt
avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-
19.

3 § Den försäkrades arbetsförmåga ska anses nedsatt för samma tid som
villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

4 § Följande bestämmelser i 27 kap. socialförsäkringsbalken ska inte
tillämpas på sjukpenning som lämnas med stöd av denna förordning:

� 19 § om ersättningsnivåer,
� 20�24 §§ om förmånstiden,
� 26 § om sjukperiod, och
� 46�50 §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.
Sjukpenning med stöd av denna förordning ska vidare lämnas utan avdrag

för sådan karens som avses i 27 kap. 27 och 27 a §§ socialförsäkringsbalken.
Inget avdrag för karens ska heller göras för den första dagen i en ersättnings-
period för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid
på 1 dag enligt 27 kap. 29 § samma balk.

Rätt till viss smittbärarpenning
5 §
En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i
46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis av-
står från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående
med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående

1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�7 eller är 70 år eller

äldre, och

2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4�7 kap.

socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att
1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och
2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent enligt
9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade åt
den närstående i minst 80 timmar och den närstående har beviljats assistans-
ersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, eller

3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är per-

sonlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en
försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

background image

3

SFS

2020:582

6 § Med närstående enligt 5 § avses make, sambo, barn, förälder och
syskon samt deras makar, sambor och barn. Den närstående ska leva i hus-
hållsgemenskap med den försäkrade som avses i 5 § första och andra
styckena.

7 § Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade
skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som per-
sonlig assistent åt den närstående eller vårdar den närstående enligt 47 kap.
socialförsäkringsbalken.

8 § Med smittbärare avses, utöver vad som anges i 46 kap. 3 § socialför-
säkringsbalken, även sådan försäkrad som uppfyller villkoren för rätt till
smittbärarpenning enligt 5 § och som är försäkrad för sjukpenning.

9 § Följande bestämmelser i 46 kap. socialförsäkringsbalken ska inte
tillämpas på smittbärarpenning som lämnas med stöd av 5 §:

� 9 § om rehabiliteringsåtgärder,
� 11 § om förmånsnivåer och förvärvsarbete, och
� 15�17 §§ om den som inte är försäkrad för sjukpenning.

Gemensamma bestämmelser
10 §
Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas med högst

� 804 kronor per dag för hel förmån,
� 603 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån,
� 402 kronor per dag vid halv förmån, och
� 201 kronor per dag vid en fjärdedels förmån.
Vid beräkningen av sjukpenningens och smittbärarpenningens storlek ska

hel förmån motsvara ett heltidsarbete.

11 § Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar
per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpen-
ninggrundande inkomst. Ersättningen lämnas för högst 90 kalenderdagar.

Samordning med andra förmåner
12 §
Om sjukpenning enligt 27 eller 28 a kap. socialförsäkringsbalken har
beviljats lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma tid.

13 § Om smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken har be-
viljats lämnas inte smittbärarpenning enligt 5 § för samma tid.

Handläggning av ärenden
14 §
I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett
läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första
stycket 1�7.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har

möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna
uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete
i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för an-
ställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år

background image

4

SFS

2020:582

eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje styck-
et innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år ska sökanden

genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående upp-
fyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�7.

Bemyndigande
16 §
Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i

förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid från och med den
1 juli 2020 till och med utgången av september 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)