SFS 2020:583 Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig

föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 ska införas sex nya
paragrafer, 7 a�7 f §§, och närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydel-
se.

Tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt
7 a §
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. social-
försäkringsbalken, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att
vårda ett barn som

1. avses i 13 kap. 16, 22 eller 27 § samma balk och inte har fyllt 18 år,
2. varaktigt bor hos föräldern,
3. någon gång från och med den 1 januari 2020 har varit allvarligt sjukt i

den mening som avses i 13 kap. 30 § samma balk men inte längre är det, och

4. det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som bar-

net någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den all-
varliga sjukdomen finns skäl att skydda mot smitta av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.

7 b § En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. soci-
alförsäkringsbalken, om föräldern avstår från förvärvsarbete för att undvika
att han eller hon smittar ett barn med det virus som orsakar sjukdomen
covid-19. Det gäller dock endast om

1. barnet inte har fyllt 18 år,
2. villkoren i 7 a § 2�4 är uppfyllda,
3. föräldern inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och
4. arbetsgivaren inte har erbjudit föräldern andra arbetsuppgifter inom

ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbets-
situationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd
kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

7 c § Tillfällig föräldrapenning för vård av barnet som lämnas enligt be-
stämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2 eller
7 a § får lämnas till en förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning
för barnet lämnas med stöd av 7 b § till en annan förälder eller flera andra
föräldrar.

SFS

2020:583

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:583

Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 b § får lämnas till en

förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning för barnet lämnas enligt
bestämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2, 7 a
eller 7 b § till en annan förälder eller flera andra föräldrar.

7 d § Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b § får
inte lämnas till en förälder som på annan grund kan få tillfällig föräldrapen-
ning för vård av barnet.

7 e § Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b §
lämnas under sammanlagt högst 90 dagar per förälder.

7 f § Bestämmelsen i 110 kap. 18 § andra meningen socialförsäkringsbal-
ken ska tillämpas när det gäller barnets tidigare sjukdomstillstånd som avses
i 7 a § 3.

Ett läkarutlåtande ska ges in för att visa att det enligt 7 a § 4 finns skäl att

skydda barnet mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 7 a�7 f §§ tillämpas

inte på tillfällig föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)