SFS 2020:586 Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

SFS2020-586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2018:1118) om körkortslån ska
ha följande lydelse.

8 § Ett beslut om att bevilja körkortslån är giltigt två år om det meddelats
under perioden 1 april 2019�31 december 2019 och annars i ett år. Beslutets
giltighetstid får dock förlängas om det inträffar omständigheter som
låntagaren inte kunnat råda över och som påverkat låntagarens möjlighet att
genomföra körkortsutbildningen inom beslutets giltighetstid. Giltighetstiden
får förlängas med högst två år. En begäran om förlängning måste ha kommit
in till Centrala studiestödsnämnden senast en månad före det att
giltighetstiden löper ut.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:586

Publicerad
den

26 juni 2020