SFS 2020:600 Förordning om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare

SFS2020-600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JRTYQQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JRTYQQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:VPDFDS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:PSOXDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:319) om utstationering </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av arbetstagare </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2017:319) om <br/>utstationering av arbetstagare </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 10 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att nuvarande 10 och 11 �� ska betecknas 12 och 13 ��, <br/><i>dels</i> att 2, 4, 5 och 79 �� och de nya 12 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 10 och 11 ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">de nya 10 och 12 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> 34 � f�rsta stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�ga om 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"> 39 � lagen om utstationering av arbetstagare i fr�ga om 12 och 13 ��,<br/> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b> Arbetsmilj�verket ska tillhandah�lla den information som avses i 3 � <br/>denna f�rordning och 24 � lagen (1999:678) om utstationering av arbets-<br/>tagare p� det s�tt som framg�r av artikel 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om till�mp-<br/>ning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med <br/>tillhandah�llande av tj�nster och om �ndring av f�rordning (EU) nr 1024/2012 <br/>om administrativt samarbete genom informationssystemet f�r den inre mark-<br/>naden (IMI-f�rordningen), i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Informationen ska g�ras tillg�nglig p� de spr�k som �r mest relevanta och </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som Arbetsmilj�verket best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 �</b> Arbetsmilj�verket ska p� beg�ran av en beh�rig myndighet i ett annat <br/>land inom EES l�mna information till den myndigheten inom f�ljande <br/>tidsfrister. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> I br�dskande fall som endast kr�ver registerkontroll: senast tv� arbets-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dagar efter det att f�rfr�gan kom in till Arbetsmilj�verket. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att f�rfr�gan kom in till</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Arbetsmilj�verket, om inte Arbetsmilj�verket och den beh�riga myndig-<br/>heten kommer �verens om en kortare tidsfrist. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om �ndring av </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandah�llande av tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:600</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:600</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Arbetsmilj�verket har sv�rt att besvara en beg�ran om information </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">eller att genomf�ra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska Arbets-<br/>milj�verket utan dr�jsm�l underr�tta den beh�riga myndighet som har <br/>beg�rt informationen i syfte att finna en l�sning. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES �terkommande dr�jer </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">med att tillhandah�lla den information som Arbetsmilj�verket har beg�rt <br/>fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES enligt 27 � lagen <br/>(1999:678) om utstationering av arbetstagare n�r det g�ller en utstationering <br/>i Sverige, ska Arbetsmilj�verket underr�tta Europeiska kommissionen om <br/>detta. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> En anm�lan enligt 29 � eller 32 � f�rsta stycket lagen (1999:678) om <br/>utstationering av arbetstagare och en underr�ttelse enligt 31 � samma lag ska <br/>g�ras skriftligen till Arbetsmilj�verket. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�dan anm�lan eller underr�ttelse f�r �verf�ras elektroniskt till </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Arbetsmilj�verket. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> En anm�lan om utstationering enligt 29 � lagen (1999:678) om <br/>utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. arbetsgivarens namn, organisationsnummer eller motsvarande, post-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">adress och hemvist, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt person-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">nummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer f�r <br/>en beh�rig st�llf�retr�dare f�r arbetsgivaren, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">3. den typ av tj�nst eller tj�nster som ska utf�ras i Sverige,<br/>4. planerad tidsperiod f�r tj�nstens eller tj�nsternas utf�rande i Sverige,<br/>5. den eller de platser i Sverige d�r tj�nsten eller tj�nsterna ska utf�ras,<br/>6. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">identifikationsnummer f�r de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. namn och organisationsnummer eller motsvarande f�r tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">mottagaren i Sverige, dock inte om tj�nstemottagaren �r en enskild person <br/>som mottar tj�nsten eller tj�nsterna f�r privat bruk, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. huruvida arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller st�ller arbetskraft till</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rfogande i enlighet med 4 � f�rsta stycket 3 lagen om utstationering av <br/>arbetstagare, och </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. huruvida arbetsgivaren anses utstationera en arbetstagare i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">med 4 � tredje stycket lagen om utstationering av arbetstagare. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en arbetsgivare ers�tter en arbetstagare med en annan arbetstagare f�r </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">att utf�ra samma arbete p� samma plats, ska uppgift om det l�mnas till <br/>Arbetsmilj�verket. Uppgift ska d� �ven l�mnas om under vilken tid den <br/>tidigare arbetstagaren har varit utstationerad. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> En anm�lan om kontaktperson enligt 32 � f�rsta stycket lagen <br/>(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om <br/>kontaktpersonens </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">1. namn,<br/>2. personnummer eller, om s�dant saknas, f�delsedatum,<br/>3. postadress i Sverige,<br/>4. telefonnummer, och<br/>5. e-postadress.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:600</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Anm�lan om f�rl�ngd tidsperiod <br/>10 �</b> En anm�lan om f�rl�ngd tidsperiod enligt 12 � f�rsta stycket lagen <br/>(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">identifikationsnummer f�r de arbetstagare som omfattas av anm�lan, och </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">2. sk�len f�r att tidsperioden ska f�rl�ngas.<br/>En anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras skriftligen till Arbetsmilj�-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">verket och f�r �verf�ras elektroniskt. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Arbetsmilj�verket ska omg�ende underr�tta arbetsgivaren om en anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">inte uppfyller kraven i f�rsta stycket 1 och 2. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>11 �</b> En underr�ttelse om utebliven dokumentation enligt 31 � lagen <br/>(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. arbetsgivarens namn och organisationsnummer eller motsvarande,<br/>2. namn och organisationsnummer eller motsvarande f�r tj�nstemot-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tagaren i Sverige, och </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. den eller de platser i Sverige d�r tj�nsten eller tj�nsterna utf�rs.</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Sanktionsavgifter <br/>12 �</b> Sanktionsavgiften enligt 37 � lagen (1999:678) om utstationering av <br/>arbetstagare �r 20 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b> En sanktionsavgift enligt 12 � ska tas ut om </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en arbetsgivare �vertr�der best�mmelserna i 8 � f�rsta stycket eller 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">eller </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en tj�nstemottagare �vertr�der best�mmelserna i 11 �.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 juli 2020.<br/>2. F�r arbete som en utstationerad arbetstagare har p�b�rjat f�re</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ikrafttr�dandet g�ller 8 � i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelserna i 8 � f�rsta stycket 9 och andra stycket till�mpas inte</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">p� verksamhet som avser k�rning p� en f�r allm�n trafik uppl�ten v�g med <br/>ett lastat eller olastat fordon som anv�nds f�r transport av personer eller <br/>gods. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">EVA NORDMARK </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft36">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:319) om utstationering

av arbetstagare

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2017:319) om
utstationering av arbetstagare

dels att rubriken n�rmast f�re 10 � ska utg�,
dels att nuvarande 10 och 11 �� ska betecknas 12 och 13 ��,
dels att 2, 4, 5 och 79 �� och de nya 12 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 10 och 11 ��, och n�rmast f�re

de nya 10 och 12 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av

 34 � f�rsta stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i

fr�ga om 8 �,

 39 � lagen om utstationering av arbetstagare i fr�ga om 12 och 13 ��,
 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

4 � Arbetsmilj�verket ska tillhandah�lla den information som avses i 3 �
denna f�rordning och 24 � lagen (1999:678) om utstationering av arbets-
tagare p� det s�tt som framg�r av artikel 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om till�mp-
ning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med
tillhandah�llande av tj�nster och om �ndring av f�rordning (EU) nr 1024/2012
om administrativt samarbete genom informationssystemet f�r den inre mark-
naden (IMI-f�rordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Informationen ska g�ras tillg�nglig p� de spr�k som �r mest relevanta och

som Arbetsmilj�verket best�mmer.

5 � Arbetsmilj�verket ska p� beg�ran av en beh�rig myndighet i ett annat
land inom EES l�mna information till den myndigheten inom f�ljande
tidsfrister.

 I br�dskande fall som endast kr�ver registerkontroll: senast tv� arbets-

dagar efter det att f�rfr�gan kom in till Arbetsmilj�verket.

 I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att f�rfr�gan kom in till

Arbetsmilj�verket, om inte Arbetsmilj�verket och den beh�riga myndig-
heten kommer �verens om en kortare tidsfrist.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om �ndring av

direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandah�llande av tj�nster,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2020:600

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:600

Om Arbetsmilj�verket har sv�rt att besvara en beg�ran om information

eller att genomf�ra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska Arbets-
milj�verket utan dr�jsm�l underr�tta den beh�riga myndighet som har
beg�rt informationen i syfte att finna en l�sning.

Om en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES �terkommande dr�jer

med att tillhandah�lla den information som Arbetsmilj�verket har beg�rt
fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES enligt 27 � lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare n�r det g�ller en utstationering
i Sverige, ska Arbetsmilj�verket underr�tta Europeiska kommissionen om
detta.

7 � En anm�lan enligt 29 � eller 32 � f�rsta stycket lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare och en underr�ttelse enligt 31 � samma lag ska
g�ras skriftligen till Arbetsmilj�verket.

En s�dan anm�lan eller underr�ttelse f�r �verf�ras elektroniskt till

Arbetsmilj�verket.

8 � En anm�lan om utstationering enligt 29 � lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn, organisationsnummer eller motsvarande, post-

adress och hemvist,

2. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt person-

nummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer f�r
en beh�rig st�llf�retr�dare f�r arbetsgivaren,

3. den typ av tj�nst eller tj�nster som ska utf�ras i Sverige,
4. planerad tidsperiod f�r tj�nstens eller tj�nsternas utf�rande i Sverige,
5. den eller de platser i Sverige d�r tj�nsten eller tj�nsterna ska utf�ras,
6. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt

identifikationsnummer f�r de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige,

7. namn och organisationsnummer eller motsvarande f�r tj�nste-

mottagaren i Sverige, dock inte om tj�nstemottagaren �r en enskild person
som mottar tj�nsten eller tj�nsterna f�r privat bruk,

8. huruvida arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller st�ller arbetskraft till

f�rfogande i enlighet med 4 � f�rsta stycket 3 lagen om utstationering av
arbetstagare, och

9. huruvida arbetsgivaren anses utstationera en arbetstagare i enlighet

med 4 � tredje stycket lagen om utstationering av arbetstagare.

Om en arbetsgivare ers�tter en arbetstagare med en annan arbetstagare f�r

att utf�ra samma arbete p� samma plats, ska uppgift om det l�mnas till
Arbetsmilj�verket. Uppgift ska d� �ven l�mnas om under vilken tid den
tidigare arbetstagaren har varit utstationerad.

9 � En anm�lan om kontaktperson enligt 32 � f�rsta stycket lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om
kontaktpersonens

1. namn,
2. personnummer eller, om s�dant saknas, f�delsedatum,
3. postadress i Sverige,
4. telefonnummer, och
5. e-postadress.

background image

3

SFS

2020:600

Anm�lan om f�rl�ngd tidsperiod
10 �
En anm�lan om f�rl�ngd tidsperiod enligt 12 � f�rsta stycket lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om

1. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt

identifikationsnummer f�r de arbetstagare som omfattas av anm�lan, och

2. sk�len f�r att tidsperioden ska f�rl�ngas.
En anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras skriftligen till Arbetsmilj�-

verket och f�r �verf�ras elektroniskt.

Arbetsmilj�verket ska omg�ende underr�tta arbetsgivaren om en anm�lan

inte uppfyller kraven i f�rsta stycket 1 och 2.

11 � En underr�ttelse om utebliven dokumentation enligt 31 � lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska inneh�lla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn och organisationsnummer eller motsvarande,
2. namn och organisationsnummer eller motsvarande f�r tj�nstemot-

tagaren i Sverige, och

3. den eller de platser i Sverige d�r tj�nsten eller tj�nsterna utf�rs.

Sanktionsavgifter
12 �
Sanktionsavgiften enligt 37 � lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare �r 20 000 kronor.

13 � En sanktionsavgift enligt 12 � ska tas ut om

1. en arbetsgivare �vertr�der best�mmelserna i 8 � f�rsta stycket eller 9 �,

eller

2. en tj�nstemottagare �vertr�der best�mmelserna i 11 �.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 juli 2020.
2. F�r arbete som en utstationerad arbetstagare har p�b�rjat f�re

ikrafttr�dandet g�ller 8 � i den �ldre lydelsen.

3. Best�mmelserna i 8 � f�rsta stycket 9 och andra stycket till�mpas inte

p� verksamhet som avser k�rning p� en f�r allm�n trafik uppl�ten v�g med
ett lastat eller olastat fordon som anv�nds f�r transport av personer eller
gods.

P� regeringens v�gnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;