SFS 2020:600 Förordning om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare

SFS2020-600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering

av arbetstagare

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2017:319) om
utstationering av arbetstagare

dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att nuvarande 10 och 11 §§ ska betecknas 12 och 13 §§,
dels att 2, 4, 5 och 7�9 §§ och de nya 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 och 11 §§, och närmast före

de nya 10 och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 34 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i

fråga om 8 §,

� 39 § lagen om utstationering av arbetstagare i fråga om 12 och 13 §§,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 § Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla den information som avses i 3 §
denna förordning och 24 § lagen (1999:678) om utstationering av arbets-
tagare på det sätt som framgår av artikel 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämp-
ning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med
tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre mark-
naden (IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Informationen ska göras tillgänglig på de språk som är mest relevanta och

som Arbetsmiljöverket bestämmer.

5 § Arbetsmiljöverket ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat
land inom EES lämna information till den myndigheten inom följande
tidsfrister.

� I brådskande fall som endast kräver registerkontroll: senast två arbets-

dagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket.

� I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till

Arbetsmiljöverket, om inte Arbetsmiljöverket och den behöriga myndig-
heten kommer överens om en kortare tidsfrist.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om ändring av

direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2020:600

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:600

Om Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om information

eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska Arbets-
miljöverket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndighet som har
begärt informationen i syfte att finna en lösning.

Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES återkommande dröjer

med att tillhandahålla den information som Arbetsmiljöverket har begärt
från en behörig myndighet i ett annat land inom EES enligt 27 § lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare när det gäller en utstationering
i Sverige, ska Arbetsmiljöverket underrätta Europeiska kommissionen om
detta.

7 § En anmälan enligt 29 § eller 32 § första stycket lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare och en underrättelse enligt 31 § samma lag ska
göras skriftligen till Arbetsmiljöverket.

En sådan anmälan eller underrättelse får överföras elektroniskt till

Arbetsmiljöverket.

8 § En anmälan om utstationering enligt 29 § lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn, organisationsnummer eller motsvarande, post-

adress och hemvist,

2. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt person-

nummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer för
en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren,

3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,
4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,
5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras,
6. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt

identifikationsnummer för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige,

7. namn och organisationsnummer eller motsvarande för tjänste-

mottagaren i Sverige, dock inte om tjänstemottagaren är en enskild person
som mottar tjänsten eller tjänsterna för privat bruk,

8. huruvida arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till

förfogande i enlighet med 4 § första stycket 3 lagen om utstationering av
arbetstagare, och

9. huruvida arbetsgivaren anses utstationera en arbetstagare i enlighet

med 4 § tredje stycket lagen om utstationering av arbetstagare.

Om en arbetsgivare ersätter en arbetstagare med en annan arbetstagare för

att utföra samma arbete på samma plats, ska uppgift om det lämnas till
Arbetsmiljöverket. Uppgift ska då även lämnas om under vilken tid den
tidigare arbetstagaren har varit utstationerad.

9 § En anmälan om kontaktperson enligt 32 § första stycket lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om
kontaktpersonens

1. namn,
2. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
3. postadress i Sverige,
4. telefonnummer, och
5. e-postadress.

background image

3

SFS

2020:600

Anmälan om förlängd tidsperiod
10 §
En anmälan om förlängd tidsperiod enligt 12 § första stycket lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om

1. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt

identifikationsnummer för de arbetstagare som omfattas av anmälan, och

2. skälen för att tidsperioden ska förlängas.
En anmälan enligt första stycket ska göras skriftligen till Arbetsmiljö-

verket och får överföras elektroniskt.

Arbetsmiljöverket ska omgående underrätta arbetsgivaren om en anmälan

inte uppfyller kraven i första stycket 1 och 2.

11 § En underrättelse om utebliven dokumentation enligt 31 § lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn och organisationsnummer eller motsvarande,
2. namn och organisationsnummer eller motsvarande för tjänstemot-

tagaren i Sverige, och

3. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna utförs.

Sanktionsavgifter
12 §
Sanktionsavgiften enligt 37 § lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare är 20 000 kronor.

13 § En sanktionsavgift enligt 12 § ska tas ut om

1. en arbetsgivare överträder bestämmelserna i 8 § första stycket eller 9 §,

eller

2. en tjänstemottagare överträder bestämmelserna i 11 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2020.
2. För arbete som en utstationerad arbetstagare har påbörjat före

ikraftträdandet gäller 8 § i den äldre lydelsen.

3. Bestämmelserna i 8 § första stycket 9 och andra stycket tillämpas inte

på verksamhet som avser körning på en för allmän trafik upplåten väg med
ett lastat eller olastat fordon som används för transport av personer eller
gods.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)