SFS 2020:601 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2020-601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

ch

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 14 kap. 2 §, 15 kap. 1–5, 6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31 och 45 §§,

27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före 15 kap. 30 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 15 kap. 5 a, 9 a–9 c, 11 a och

20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.

14 kap.
2 §
3 I detta kapitel avses med

kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen

som inte är en vara,

blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera kemi-

ska ämnen,

vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller

design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning be-
stämmer dess funktion,

bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämp-

ningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av
eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindel-
djur,

hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt,

bioteknisk organism eller vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas,
förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, salu-
förs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande,

införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till

Sverige, och

utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från

Sverige.

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpack-

ningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/852, rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 och Europaparlamentets och rådets

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

3 Senaste lydelse 2016:781.

SFS

2020:601

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:601

15 kap.
1 §
4 Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehava-
ren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om

1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta an-

vändas,

2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbet-

ning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,

3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produk-

tionsprocessen, och

4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författ-

ning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors
hälsa.

2 §5 I denna balk avses med

avfallsförebyggande åtgärder: åtgärder som vidtas innan ett ämne eller

föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall,
en minskning av innehållet av farliga ämnen i material och produkter eller
en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som
avfall kan ge upphov till, och

återanvändning: att en produkt eller en komponent som inte är avfall

används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd
för.

3 §6 Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och så-
dant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall
från hushåll, dock inte

1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §7 Med avfallsproducent avses i denna balk den som ger upphov till av-
fall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling,
blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

5 §8 Med hantera avfall avses i denna balk att

1. samla in, transportera, sortera, återvinna, bortskaffa eller ta annan

fysisk befattning med avfall, eller

2. vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som

syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, återvinns, bortskaffas
eller byter ägare eller innehavare.

4 Senaste lydelse 2019:1263. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2016:782.

6 Senaste lydelse 2016:782.

7 Senaste lydelse 2016:782.

8 Senaste lydelse 2016:782.

background image

3

SFS

2020:601

5 a § Med deponi avses i denna balk en upplagsplats för avfall som finns
på eller i jorden.

Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats

där det ska behandlas,

2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period

än tre år, eller

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period

än ett år.

6 §9 I denna balk avses med

behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall,
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till

nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en så-
dan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,

förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera

något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,

materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål

som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,

bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med

något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon
som samlar in eller transporterar bort det, och

deponera avfall: bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi.

8 §10 I denna balk avses med

fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap.

5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,

uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger

3 500 kilogram och som är avfall,

bilskrotare: den som bedriver yrkesmässig verksamhet som syftar till att

behandla uttjänta bilar, och

bygg- och rivningsavfall: avfall från bygg- och rivningsarbeten.

När avfall upphör att vara avfall
9 a §
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om

1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller före-

mål,

3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författ-

ning, och

4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa

följder för människors hälsa eller miljön.

9 b § Den som för första gången släpper ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller föremålet
uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning.

Om ett sådant ämne eller föremål används utan att ha släppts ut på mark-

naden, ska i stället den som för första gången använder ämnet eller föremålet
se till att det uppfyller kraven.

9 Senaste lydelse 2019:1263.

10 Senaste lydelse 2016:782.

background image

4

SFS

2020:601

9 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om när avfall upphör att vara avfall enligt 9 a §.

10 §11 En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgär-
der finns i 2 kap. 5 §.

Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön

som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.

Den ursprungliga avfallsproducentens ansvar
11 a §
Om inte annat har avtalats eller är föreskrivet i lag eller annan för-
fattning, ansvarar den ursprungliga avfallsproducenten för

1. att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med 10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det avfall som har producerats.

15 §12 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för

tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande pappers-
produkter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se
till att förpackningarna, papperet eller de elektriska och elektroniska produk-
terna omfattas av ett insamlingssystem för behandling eller återanvändning,

2. tillstånd för yrkesmässig drift av ett sådant insamlingssystem,
3. skyldighet för den som driver ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om återan-

vändning, sortering, insamling och behandling, och

b) vidta åtgärder för att främja återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver ett system för återanvändning av förpack-

ningar att anmäla detta.

Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som om-

fattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.

20 §13 Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen be-
handlas:

1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar,

som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen
endast används för

a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspill-

vatten,

3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verk-

samhet.

11 Senaste lydelse 2016:782.

12 Senaste lydelse 2016:782.

13 Senaste lydelse 2016:782.

background image

5

SFS

2020:601

20 a § Kommunen ska transportera bort det avfall som avses i 20 § från
den fastighet där avfallet finns, om

1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors

hälsa och miljön som enskilda intressen, eller

2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort av-

fallet och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

21 §14 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 20 och
20 a §§ i fråga om avfall som omfattas av producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

22 §15 Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att annat
avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastig-
het där avfallet finns. Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso-
eller miljöskäl behöver hanteras av kommunen.

23 §16 När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
22 §, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas förmåga att själva
hantera avfall på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för männi-
skors hälsa och miljön och de behov som finns för olika slag av bebyggelse.

24 §17 Om kommunen enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för en viss hantering av avfall,
får den hanteringen inte utföras av någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.

Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten åter-

vinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön.

En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 19 §.

Uppgifter om och hantering av avfall
30 §
18 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet producerar
eller hanterar avfall ska lämna det till någon som har det tillstånd eller har
gjort den anmälan som krävs för hanteringen av avfallet.

31 §19 Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att dokumentera och lämna
uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.

14 Senaste lydelse 2016:782.

15 Senaste lydelse 2016:782.

16 Senaste lydelse 2016:782.

17 Senaste lydelse 2016:782.

18 Senaste lydelse 2016:782.

19 Senaste lydelse 2016:782.

background image

6

SFS

2020:601

45 §20 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsföre-

byggande åtgärder och hantering av avfall, och

2. innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4 §
Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för

1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna balk

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförs av
kommunen eller den som kommunen anlitar,

2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verk-

samhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder, och

3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sorte-

ring av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som
producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §.

Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller till

den som utför renhållningen.

Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg finns

i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

5 § En avgift som avses i 4 § första stycket ska vara årlig eller på annat
sätt periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och behandling vid
enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt för
varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första stycket 1 ska bestämmas till högst det

belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur
som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och
driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna för
användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhåll-
ning räknas av. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, åter-
vinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet

läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom inte
blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.

29 kap.
9 §
21 Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

20 Senaste lydelse 2016:782.

21 Senaste lydelse 2016:782.

background image

7

SFS

2020:601

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade orga-

nismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märk-
ning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och
om ändring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöver-
skridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller

kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i för-

ordning (EG) nr 648/2004,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i

Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52
i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa
ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant
parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Euro-

peiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten
eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhan-
delstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att
yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller

15. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 30 § genom att för transport lämna avfall till den som inte har det
tillstånd som krävs för en sådan transport.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall

gäller 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen till och med utgången
av 2022.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)