SFS 2020:602 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §,
och närmast före 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.

18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan komma till brottslig användning om upp-
giften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/851.

SFS

2020:602

Publicerad
den

26 juni 2020