SFS 2020:603 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2020-603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

10 kap.
6 §
Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg-
eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om

1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när be-

söken bör ske,

5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om

hand, och

6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas

om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra

a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

11 § En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som

krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggpro-
dukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åt-

gärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera

byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid

byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara

av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag

för slutbesked, och

7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till bygg-

nadsnämnden.

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/851.

SFS

2020:603

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:603

19 §3 Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom

1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som

byggherren har gett in,

3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har

gjorts,

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra

tillsynsåtgärder,

5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om

kontrollplan eller startbesked, och

8. behovet av ytterligare sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:228.