SFS 2020:603 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2020-603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VULCWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KTYOYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NHVIPX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 10 kap. 6, 11 och 19 �� plan- och <br/>bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>6 �</b> Byggherren ska se till att det finns en plan f�r kontrollen av en bygg- <br/>eller rivnings�tg�rd som avses i 3 � (kontrollplan) med uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. vilka kontroller som ska g�ras och vad kontrollerna ska avse,<br/>2. vem som ska g�ra kontrollerna,<br/>3. vilka anm�lningar som ska g�ras till byggnadsn�mnden,<br/>4. vilka arbetsplatsbes�k som byggnadsn�mnden b�r g�ra och n�r be-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ken b�r ske, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vilka byggprodukter som kan �teranv�ndas och hur dessa ska tas om</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hand, och </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. vilket avfall som �tg�rden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om hand, s�rskilt hur man avser att m�jligg�ra </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">a) material�tervinning av h�g kvalitet, och<br/>b) avl�gsnande och s�ker hantering av farliga �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b> En kontrollansvarig ska </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bitr�da byggherren med att uppr�tta f�rslag till den kontrollplan som</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">kr�vs enligt 6 �, och med att identifiera avfall och �teranv�ndbara byggpro-<br/>dukter som bygg- och rivnings�tg�rderna kan ge upphov till, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. se till att kontrollplanen och g�llande best�mmelser och villkor f�r �t-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rderna f�ljs samt att n�dv�ndiga kontroller utf�rs, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vid avvikelser fr�n f�reskrifter och villkor som avses i 2 informera</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">byggherren och vid behov meddela byggnadsn�mnden, </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. n�rvara vid tekniska samr�d, besiktningar och andra kontroller samt vid</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">byggnadsn�mndens arbetsplatsbes�k, </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. dokumentera sina byggplatsbes�k och notera iakttagelser som kan vara</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av v�rde vid utv�rderingen inf�r slutbeskedet, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. avge ett utl�tande till byggherren och byggnadsn�mnden som underlag</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r slutbesked, och </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. om den kontrollansvariga l�mnar sitt uppdrag, meddela detta till bygg-</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nadsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2018/851. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:603</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">26 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:603</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 �</b>3 Vid det tekniska samr�det ska man g� igenom </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. arbetets planering och organisation,<br/>2. byggherrens f�rslag till kontrollplan och de handlingar i �vrigt som</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">byggherren har gett in, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. hur identifieringen av avfall och �teranv�ndbara byggprodukter har</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">gjorts, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. behovet av att byggnadsn�mnden g�r arbetsplatsbes�k eller av andra</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tillsyns�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">5. behovet av ett f�rdigst�llandeskydd,<br/>6. behovet av utstakning,<br/>7. byggnadsn�mndens behov av ytterligare handlingar inf�r beslut om</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">kontrollplan eller startbesked, och </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. behovet av ytterligare sammantr�den.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Katarina Welin <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2014:228. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 10 kap. 6, 11 och 19 �� plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.
6 �
Byggherren ska se till att det finns en plan f�r kontrollen av en bygg-
eller rivnings�tg�rd som avses i 3 � (kontrollplan) med uppgifter om

1. vilka kontroller som ska g�ras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska g�ra kontrollerna,
3. vilka anm�lningar som ska g�ras till byggnadsn�mnden,
4. vilka arbetsplatsbes�k som byggnadsn�mnden b�r g�ra och n�r be-

s�ken b�r ske,

5. vilka byggprodukter som kan �teranv�ndas och hur dessa ska tas om

hand, och

6. vilket avfall som �tg�rden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas

om hand, s�rskilt hur man avser att m�jligg�ra

a) material�tervinning av h�g kvalitet, och
b) avl�gsnande och s�ker hantering av farliga �mnen.

11 � En kontrollansvarig ska

1. bitr�da byggherren med att uppr�tta f�rslag till den kontrollplan som

kr�vs enligt 6 �, och med att identifiera avfall och �teranv�ndbara byggpro-
dukter som bygg- och rivnings�tg�rderna kan ge upphov till,

2. se till att kontrollplanen och g�llande best�mmelser och villkor f�r �t-

g�rderna f�ljs samt att n�dv�ndiga kontroller utf�rs,

3. vid avvikelser fr�n f�reskrifter och villkor som avses i 2 informera

byggherren och vid behov meddela byggnadsn�mnden,

4. n�rvara vid tekniska samr�d, besiktningar och andra kontroller samt vid

byggnadsn�mndens arbetsplatsbes�k,

5. dokumentera sina byggplatsbes�k och notera iakttagelser som kan vara

av v�rde vid utv�rderingen inf�r slutbeskedet,

6. avge ett utl�tande till byggherren och byggnadsn�mnden som underlag

f�r slutbesked, och

7. om den kontrollansvariga l�mnar sitt uppdrag, meddela detta till bygg-

nadsn�mnden.

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)

2018/851.

SFS

2020:603

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:603

19 �3 Vid det tekniska samr�det ska man g� igenom

1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens f�rslag till kontrollplan och de handlingar i �vrigt som

byggherren har gett in,

3. hur identifieringen av avfall och �teranv�ndbara byggprodukter har

gjorts,

4. behovet av att byggnadsn�mnden g�r arbetsplatsbes�k eller av andra

tillsyns�tg�rder,

5. behovet av ett f�rdigst�llandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsn�mndens behov av ytterligare handlingar inf�r beslut om

kontrollplan eller startbesked, och

8. behovet av ytterligare sammantr�den.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:228.

;