SFS 2020:604 Lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

SFS2020-604.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som

förbränns

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2019:1274) om skatt
på avfall som förbränns

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

2 § Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning

1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av

alstrad energi,

2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga

ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi eller
material,

3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning

av farligt avfall, eller

4. där det förbränns annat kommunalt avfall än avfall som omfattas av

någon av avfallstyperna i underkapitel 20 01 och är källsorterat eller i
underkapitel 20 02, enligt bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG
av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över
avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och
rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall
i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i
lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU.

5 a § Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljö-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

SFS

2020:604

Publicerad
den

26 juni 2020