SFS 2020:606 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-
gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 23 kap. 2 a §, av följande lydelse.

23 kap.
2 a §
Sekretess gäller i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt 22 kap. 14 § skol-
lagen (2010:800) om mottagande till utbildning där distansundervisning
används, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348.

SFS

2020:606

Publicerad
den

26 juni 2020