SFS 2020:607 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2020-607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1367) om statsbidrag
till allmänna samlingslokaler

dels att 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 20 § ska utgå,
dels att 12, 18 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

12 § Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med
ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 §.

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 4 får lämnas till hela kost-

naden, dock högst med 300 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för
en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd
som det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

18 § Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 3 får betalas
ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. �vriga verksam-
hetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag får betalas ut med 75 procent
av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

När en redovisning enligt 21 § har lämnats ska Boverket besluta slutligt

om bidragets storlek och om utbetalning.

21 § Den som har beviljats bidrag ska redovisa de åtgärder som genom-
förts och kostnaderna för åtgärderna till Boverket senast vid den tidpunkt
som verket beslutar.

Den som har beviljats bidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket

utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:607

Publicerad
den

26 juni 2020