SFS 2020:608 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2020-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att tilläggsbestämmelse 9.5.3 och
bilagan (tilläggsbestämmelse 7.5.1) till riksdagsordningen ska ha följande
lydelse.

9 kap.
Tilläggsbestämmelse 9.5.32

Statens utgifter ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsätt-
ning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn, 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,
14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studiestöd, 16 Utbildning och universi-
tetsforskning, 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, 18 Samhällsplane-
ring, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional
utveckling, 20 Allmän miljö- och naturvård, 21 Energi, 22 Kommuni-
kationer, 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, 24 Näringsliv,
25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m. och 27 Av-
giften till Europeiska unionen.

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den
ekonomiska vårpropositionen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:100, bet. 2019/20:KU19, rskr. 2019/20:320.
2 Senaste lydelse 2015:382.

SFS 2020:

608

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS 2020:

608

Bilaga3

14. Näringsutskottet ska bereda ärenden om

a) allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande

forskningsfrågor,

b) industri och hantverk,
c) handel,
d) immaterialrätt,
e) energipolitik,
f) regional utvecklingspolitik,
g) statlig företagsamhet,
h) pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet, samt
i) anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och
24 Näringsliv.

3 Senaste lydelse 2020:104.