SFS 2020:611 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 8 § årsredovisningslagen
(1995:1554) ska ha följande lydelse.

8 kap.
8 §
Om bolaget inom den tid som avses i 6 § har gett in kopior av de
handlingar som anges i 5 § men kopiorna inte är bestyrkta eller handlingarna
på annat sätt har någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyn-
digheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har under-
rättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom
den tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med
posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registrerings-
myndigheten eller på annat lämpligt sätt.

Första stycket gäller inte om registreringsmyndigheten har avregistrerat

bolagets adress med stöd av 27 kap. 6 a § aktiebolagslagen (2005:551) och
det inte finns något annat lämpligt sätt att sända underrättelsen till bolaget.

Denna lag träder i kraft den 3 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328.

SFS

2020:611

Publicerad
den

26 juni 2020