SFS 2020:611 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MFLHNQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MFLHNQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554) </b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 8 � �rsredovisningslagen <br/>(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 kap. <br/>8 �</b> Om bolaget inom den tid som avses i 6 � har gett in kopior av de <br/>handlingar som anges i 5 � men kopiorna inte �r bestyrkta eller handlingarna <br/>p� annat s�tt har n�gon brist som l�tt kan avhj�lpas, f�r registreringsmyn-<br/>digheten meddela beslut om f�rseningsavgift endast om bolaget har under-<br/>r�ttats om bristen och f�tt tillf�lle att avhj�lpa den men inte gjort det inom <br/>den tid som angetts i underr�ttelsen. En s�dan underr�ttelse f�r s�ndas med <br/>posten till den postadress som bolaget senast har anm�lt hos registrerings-<br/>myndigheten eller p� annat l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte om registreringsmyndigheten har avregistrerat </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">bolagets adress med st�d av 27 kap. 6 a � aktiebolagslagen (2005:551) och <br/>det inte finns n�got annat l�mpligt s�tt att s�nda underr�ttelsen till bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 3 september 2020. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Torbj�rn Malm <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:611</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">26 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 8 � �rsredovisningslagen
(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.
8 �
Om bolaget inom den tid som avses i 6 � har gett in kopior av de
handlingar som anges i 5 � men kopiorna inte �r bestyrkta eller handlingarna
p� annat s�tt har n�gon brist som l�tt kan avhj�lpas, f�r registreringsmyn-
digheten meddela beslut om f�rseningsavgift endast om bolaget har under-
r�ttats om bristen och f�tt tillf�lle att avhj�lpa den men inte gjort det inom
den tid som angetts i underr�ttelsen. En s�dan underr�ttelse f�r s�ndas med
posten till den postadress som bolaget senast har anm�lt hos registrerings-
myndigheten eller p� annat l�mpligt s�tt.

F�rsta stycket g�ller inte om registreringsmyndigheten har avregistrerat

bolagets adress med st�d av 27 kap. 6 a � aktiebolagslagen (2005:551) och
det inte finns n�got annat l�mpligt s�tt att s�nda underr�ttelsen till bolaget.

Denna lag tr�der i kraft den 3 september 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328.

SFS

2020:611

Publicerad
den

26 juni 2020

;