SFS 2020:613 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2020-613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om aktiebolagslagen (2005:551)

dels att 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap. 36 och 37 §§, 13 kap. 28 och 42 §§,

14 kap. 44 och 49 §§, 15 kap. 27 och 44 §§, 16 a kap. 4 § och 31 kap. 2 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 69�71 §§, 16 kap. 5 a §

och 27 kap. 6 a §, och närmast före 7 kap. 69 och 71 §§ och 27 kap. 6 a §
nya rubriker av följande lydelse.

5 kap.
15 §
Om den som äger förvaltarregistrerade aktier vill delta i en bolags-
stämma, ska han eller hon på begäran av förvaltaren tillfälligt föras in i
aktieboken. Efter den sista av de tidpunkter som avses i 7 kap. 28 § tredje
stycket ska aktieägaren strykas från aktieboken.

7 kap.
28 §
3 Vid bolagsstämman ska innehållet i aktieboken hållas tillgängligt för
aktieägarna enligt andra eller tredje stycket.

I bolag som inte är avstämningsbolag ska hela aktieboken hållas till-

gänglig. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, ska en utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken hållas tillgänglig. Framställ-
ningen ska avse förhållandena på dagen för stämman.

I avstämningsbolag ska en utskrift eller annan framställning av hela aktie-

boken hållas tillgänglig. Framställningen ska gälla förhållandena sex bank-
dagar före bolagsstämman, och beakta rösträttsregistreringar enligt 5 kap.
15 § som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman.

Bekräftelser i vissa publika aktiebolag
69 § Ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reg-
lerad marknad ska bekräfta elektroniskt att en elektronisk röst har tagits
emot.

70 § Efter en bolagsstämma ska ett publikt aktiebolag vars aktier är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad på begäran av en aktieägare

1 Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av
vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2017/828.
3 Senaste lydelse 2010:1516.

SFS

2020:613

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

SFS

2020:613

2

bekräfta att aktieägarens röst har räknats och registrerats i en omröstning.
Om ingen aktieägare har begärt att omröstningens utfall ska redovisas enligt
68 § andra stycket, eller beslutet har fattats utan omröstning, ska bolaget i
stället bekräfta att aktieägaren har förts in i röstlängden.

En sådan begäran som avses i första stycket första meningen ska ha

kommit in till bolaget senast fyra veckor från det att stämman avslutades.

Ytterligare bestämmelser i kommissionens genomförandeförordning
71 § För aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad finns ytterligare bestämmelser om information som ska överföras
till aktieägarna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212
av den 3 september 2018 om fastställande av minimikrav för genomförandet
av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG
vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och under-
lättande av utövandet av aktieägarrättigheter.

8 kap.
36 §
Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna
dess firma när det gäller uppgifter som han eller hon får sköta enligt 29 §.

37 §4 Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande
direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma
(särskild firmatecknare).

Minst en av de särskilda firmatecknarna ska vara bosatt inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet. Om det finns särskilda skäl, får Bolags-
verket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet. I övrigt
ska bestämmelserna i 31 och 34 §§ tillämpas på en firmatecknare som inte
är styrelseledamot eller verkställande direktör.

Styrelsen får när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i första

stycket.

I bolagsordningen får det föreskrivas att styrelsen inte får lämna ett sådant

bemyndigande som avses i första stycket eller att ett sådant bemyndigande
får lämnas endast på vissa villkor.

13 kap.
28 §
Ett beslut om nyemission av aktier får registreras endast om

1. summan av de belopp som enligt 4 § tredje stycket första meningen

lägst ska betalas för tecknade och tilldelade aktier uppgår till det belopp eller
lägsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med genom emissionen,

2. full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och

tilldelade aktier,

3. ett intyg visas upp från ett sådant kreditinstitut som avses i 21 § första

stycket när det gäller betalning i pengar, och

4. ett yttrande enligt 23 § visas upp när det gäller apportegendom som

anges i emissionsbeslutet.

En del av en emission får registreras, om första stycket 1 och 2 inte hindrar

det.

I fråga om publika aktiebolag gäller även 42 §.

4 Senaste lydelse 2014:539.

background image

SFS

2020:613

3

42 §5 I fråga om publika aktiebolag gäller att ett beslut om nyemission av
aktier även får registreras om det i stället för ett sådant intyg som avses i
28 § första stycket 3 visas upp ett yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara
undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Av yttrandet ska det framgå att full och godtagbar betalning
har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier.

14 kap.
44 §
En aktieteckning som har skett med utnyttjande av optionsrätt får re-
gistreras endast om

1. full och godtagbar betalning har lämnats för de nya aktierna, och
2. ett intyg visas upp från ett sådant kreditinstitut som avses i 39 § första

stycket.

I fråga om publika aktiebolag gäller även 49 §.

49 § I fråga om publika aktiebolag gäller att aktieteckning även får re-
gistreras om det i stället för ett sådant intyg som avses i 44 § första stycket
2 visas upp ett yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av
en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av
yttrandet ska det framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för
samtliga tecknade och tilldelade aktier.

15 kap.
27 §
Ett beslut om emission av konvertibler får registreras endast om

1. det sammanlagda beloppet som ska betalas för tecknade och tilldelade

konvertibler uppgår till minst det belopp som har bestämts för emissionen,

2. full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och till-

delade konvertibler,

3. ett intyg visas upp från ett sådant kreditinstitut som avses i 22 § första

stycket när det gäller betalning i pengar, och

4. ett yttrande enligt 24 § visas upp när det gäller apportegendom som

anges i beslutet.

En del av en emission får registreras, om första stycket 1 och 2 inte hindrar

det.

I fråga om publika aktiebolag gäller även 44 §.

44 § I fråga om publika aktiebolag gäller att registrering även får ske om
det i stället för ett sådant intyg som avses i 27 § första stycket 3 visas upp ett
yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara undertecknat av en auktoriserad
eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska
det framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade
och tilldelade konvertibler.

16 kap.
5 a §
Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte en överlåtelse vars värde
motsvarar mindre än en procent av koncernens värde.

5 Senaste lydelse 2009:37.

background image

SFS

2020:613

4

16 a kap.
4 §
6 Kapitlet gäller inte beslut om

1. arvode till styrelseledamöter enligt 8 kap. 23 a §,
2. ersättning till ledande befattningshavare enligt riktlinjer som avses i

8 kap. 51 §,

3. lån enligt 11 kap.,
4. emissioner enligt 12�15 kap. samt emissioner och överlåtelser enligt

16 kap.,

5. vinstutdelning enligt 18 kap.,
6. förvärv eller överlåtelse av egna aktier enligt 19 kap.,
7. minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap.,
8. lån enligt 21 kap.,
9. fusion enligt 23 kap., eller
10. delning enligt 24 kap.
Kapitlet gäller inte heller beslut med stöd av lagen (2015:1016) om reso-

lution.

27 kap.
Avregistrering av en felaktig postadress eller e-postadress
6 a §
Om det framgår att en uppgift i aktiebolagsregistret om bolagets
postadress eller e-postadress är felaktig, ska Bolagsverket förelägga en
ställföreträdare för bolaget att anmäla en ny adress. Om föreläggandet inte
följs, ska verket stryka den felaktiga adressen ur registret. Om bolaget saknar
ställföreträdare, får Bolagsverket stryka den felaktiga adressen utan något
föregående föreläggande.

31 kap.
2 §
7 Följande beslut av Bolagsverket får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol:

1. beslut i ärenden enligt 7 kap. 17 §, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 § eller

10 kap. 22 §,

2. beslut i tillståndsärenden enligt 8 kap. 9 §, 30 § eller 37 § andra stycket,

9 kap. 15 §, 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § eller 24 kap. 22 §,

3. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att

frågan om fusion eller delning har fallit,

4. beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 23 kap. 46 §,
5. beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller

vägra registrering i andra fall än det som anges i andra stycket,

6. beslut enligt 27 kap. 6 § eller 6 a § att avregistrera en företrädare, en

postadress eller en e-postadress,

7. beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,
8. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §.
Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av ett företagsnamn enligt

27 kap. 2 § överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Ett överklagande ska ges in till Bolagsverket inom två månader från dagen

för beslutet.

Denna lag träder i kraft den 3 september 2020.

6 Senaste lydelse 2019:288.
7 Senaste lydelse 2018:1682.

background image

SFS

2020:613

5

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)