SFS 2020:614 Avfallsförordning

SFS2020-614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Avfallsförordning

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hante-
ring och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfalls-
hantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i före-
skrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1–9 §§ och 9 kap. 1 § 5,
– 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10–12 §§,
– 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 §,
– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,
– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,
– 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,
– 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1–8,

11–16 och 18–21 §§, 7 kap. 2–10 §§ och 9 kap. 1 § 4,

– 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,
– 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,
– 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1–17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4,

6, 7 och 10–14 §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 §,

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15 § och

8 kap. 7–10 §§,

– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 4–6 §§, 8 §

och 10 § 2,

– 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap.

6 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar
2 §
Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i
15 kap. miljöbalken.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om

förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/852, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008

om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2018/851 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli

2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i

lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849.

SFS

2020:614

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

3 § I denna förordning avses med

beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersätt-

ning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel
1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om
upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i
rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommission-
ens beslut 2014/955/EU,

förordning (EG) nr 178/2002: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels-
säkerhet,

förordning nr 2150/2002: Europaparlamentets och rådets förordning nr

2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik,

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851,

förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,

förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr

440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach),

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006,

förordning (EG) nr 767/2009: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och
användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG,
kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG,
83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens
beslut 2004/217/EG,

förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr
1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter),

förordning (EU) nr 333/2011: rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den

31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot
upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG,

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU

av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE), i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/849,

förordning (EU) nr 1179/2012: kommissionens förordning (EU) nr

1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när
vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG,

2020:614

background image

3

SFS

förordning (EU) nr 715/2013: kommissionens förordning (EU) nr

715/2013 av den 25 juli 2013 om kriterier för när kopparskrot upphör att
vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG,

förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG,

förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008, och

förordning (EU) 2019/1021: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar.

4 § I denna förordning avses med

brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att för-

bränningsprocessen har startat,

farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad

med en asterisk (*),

icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall,
livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning

(EG) nr 178/2002 som har blivit avfall,

matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som

uppstår i samband med hantering av livsmedel, och

organiskt avfall: bioavfall, plastavfall och annat avfall som innehåller

organiskt kol.

5 § Med bioavfall avses i denna förordning

1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall,
2. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor,

restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och

3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedels-

industrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i 2.

6 § I denna förordning avses med

samla in avfall separat: samla in avfall och, i syfte att underlätta behand-

ling av avfallet, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika avfallsslag
hålls åtskilda efter avfallstyp och avfallets natur, och

återfylla: att återvinna lämpligt icke-farligt avfall genom att använda det

för att återställa urschaktade områden eller vid landskapsmodellering, om
avfallet som används ersätter material som inte utgör avfall och begränsas
till den mängd som är nödvändig.

7 § Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning detsamma som
i industriutsläppsförordningen (2013:250).

8 § I denna förordning avses med

handlare: den som yrkesmässigt köper och säljer avfall, och
mäklare: den som yrkesmässigt förmedlar avfall för behandling.

9 § Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning det-
samma som i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar.

2020:614

background image

4

SFS

10 § Med tidning och returpapper avses i denna förordning detsamma
som i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.

11 § I denna förordning avses med

batteri: en källa till elektrisk energi som består av en eller flera batteri-

celler och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi,
och

PCB-produkt: detsamma som i 3 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

12 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning
apparater, produkter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning

1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektro-

magnetiska fält, eller

2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att

fungera korrekt.

Första stycket gäller endast utrustning som är avsedd att användas med en

elektrisk spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.

Med elektriska och elektroniska produkter avses alla komponenter, för-

brukningsmaterial och andra delar som utrustningen består av när den släpps
ut på marknaden.

13 § Med elavfall och konsumentelavfall avses i denna förordning det-
samma som i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrust-
ning.

14 § I denna förordning avses med

spillolja: avfall som utgörs av mineralbaserad smörjolja, syntetisk smörj-

olja eller olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, och

regenerering av spillolja: ett materialåtervinningsförfarande där basolja

framställs genom att raffinera spillolja.

Tillämpningsområde
15 §
Denna förordning ska inte tillämpas på

1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut,
2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord-

eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar
eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i

samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet
kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för byggnation på den plats där
grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär
någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvin-

ningsavfall,

5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen
(2018:396),

6. utrangerade explosiva varor,
7. animaliska biprodukter och produkter som framställts av dem och som
a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och
b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller

komposteringsanläggning,

8. kroppar från djur som

2020:614

background image

5

SFS

a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota

epizootiska sjukdomar, och

b) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009,
9. koldioxid som avskiljs och transporteras för att lagras geologiskt samt

koldioxid som lagras geologiskt, och

10. ämnen som är avsedda för användning som foderråvaror enligt

definitionen i artikel 3.2 g i förordning (EG) nr 767/2009 och som inte består
av eller innehåller animaliska biprodukter.

16 § Bestämmelser om när vissa typer av avfall upphör att vara avfall finns
i fråga om

1. metallskrot i förordning (EU) nr 333/2011,
2. krossglas i förordning (EU) nr 1179/2012, och
3. kopparskrot i förordning (EU) nr 715/2013.

17 § Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består av,
innehåller eller har förorenats med vissa långlivade organiska föroreningar
finns i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1021.

18 § Naturvårdsverket är behörig myndighet i enlighet med artikel 7.4 och
7.5 i förordning (EU) 2019/1021.

19 § Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) nr
1257/2013 och i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning.

20 § Bestämmelser om bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen
(2007:186).

2 kap. Klassificering av avfall
Klassificeringsprocess
1 §
När avfall ska klassificeras ska avfallsinnehavaren bestämma den sex-
siffriga avfallskod i bilaga 3 som bäst beskriver avfallet. Vid valet av avfalls-
kod ska avfallsinnehavaren

1. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i

2 §,

2. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig

avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, välja lämplig avfallskod

i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 3, välja en lämplig avfalls-

kod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

5. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 4, välja den avfallskod i

bilaga 3 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper
2 §
För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper ska avfallsinne-
havaren

1. tillämpa bilaga III till direktiv 2008/98/EG, eller
2. testa avfallet enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra

internationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på
djur eller människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr
1272/2008.

2020:614

background image

6

SFS

Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt

2 användas vid klassificeringen.

Klassificering som farligt avfall
3 §
När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 3 innehåller en hänvisning
till denna paragraf ska avfallsinnehavaren klassificera avfallet som farligt
avfall, om

1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 2 § har en eller

flera farliga egenskaper, eller

2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofur-

aner (PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan,
hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexa-
klorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrom-
bifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i
bilaga IV till förordning (EU) nr 2019/1021.

När avfallsinnehavaren klassificerar avfallet får hänsyn tas till klassi-

ficering och märkning enligt de anmärkningar i bilaga VI till förordning
(EG) nr 1272/2008 som anges i bilagan till beslut 2000/532/EG.

Avfall som utgörs av metallegeringar i sin massiva form och som inte är

förorenat med farliga ämnen ska vid bedömningen inte anses vara farligt
avfall.

4 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som ska
klassificeras som farligt avfall enligt 3 § inte är farligt avfall, om avfallsinne-
havaren visar att

1. avfallet inte har någon farlig egenskap, och
2. avsaknaden av farliga egenskaper inte är en följd av att avfallet har

blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om
farligt avfall.

Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

3 kap. Utsortering och separat insamling av avfall
Matavfall
1 §
Kommunen ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från
hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort
matavfallet skilt från annat avfall.

Förpackningsavfall och returpapper
2 §
Den som har förpackningsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet
från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till

1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem

för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar
som retursystemet är avsett för,

2. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av
förpackningar som insamlingssystemet är avsett för, eller

3. någon som enligt 67 § förordningen om producentansvar för förpack-

ningar samlar in förpackningsavfallet, om avfallet har producerats i eller i
samband med yrkesmässig verksamhet.

3 § Den som har returpapper ska sortera ut returpapperet från annat avfall
och lämna returpapperet till

2020:614

background image

7

SFS

1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen

(2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller

2. någon som enligt 31 § förordningen om producentansvar för retur-

papper samlar in utsorterat returpapper, om avfallet har producerats i eller i
samband med yrkesmässig verksamhet.

4 § Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver
insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper
enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
och 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.
Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en
sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller
belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

Elektriska och elektroniska produkter
5 §
Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat
avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är
godtagbar från miljösynpunkt. Därefter ska avfallsinnehavaren

1. lämna det till en producent, en kommun eller till ett sådant insamlings-

system som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för
elutrustning, om producenten, kommunen eller insamlingssystemet har en
skyldighet att ta emot avfallet, eller

2. om avfallet är annat elavfall än konsumentelavfall, se till att det blir

behandlat på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en produkt ska batteriet

avlägsnas innan produkten lämnas enligt första stycket 1, om det kan avlägs-
nas på ett enkelt sätt. Andra bestämmelser om skyldighet för producenter att
ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns
i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa
belysningsarmaturer, förordningen om producentansvar för elutrustning och
förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Spillolja
6 §
Spillolja ska samlas in separat.

7 § En spillolja som är en isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor
och andra spilloljor till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har
fastställts.

8 § Den som behandlar spillolja ska vid val av behandlingsmetod prio-
ritera

1. regenerering, eller
2. annan materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre

miljöeffekter än regenerering.

9 § Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med
spilloljor med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen
på ett sätt som hindrar

1. regenerering av spilloljan, eller
2. annan materialåtervinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter

än regenerering.

2020:614

background image

8

SFS

Bygg- och rivningsavfall
10 §
Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som
gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone
följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat
avfall:

1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

11 § Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut
enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Brännbart avfall
12 §
Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och

organiskt avfall finns i 8 § förordningen (2001:512) om deponering av av-
fall.

Undantag från krav på utsortering och separat insamling
13 §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven i
1 och 10 §§ och 12 § första stycket i fråga om avfall där separat insamling
inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt
16 §.

14 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på
separat insamling i 1 § i fråga om avfall där separat insamling inte är
genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

15 § Tillsynsmyndigheten får i fråga om bygg- och rivningsavfall i det
enskilda fallet ge dispens från kraven på

1. utsortering i 10 §, och
2. att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i

12 §.

Dispensen får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genom-

förbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

16 § Separat insamling ska inte anses genomförbar eller inte anses ge
fördelar som överväger nackdelarna, om

1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god

praxis för avfallsinsamling,

2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med

det som skulle uppnås vid separat insamling,

3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn

till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller

4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

17 § Vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 16 § 4 ska hänsyn
tas till

1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och

behandling av blandat avfall,

2020:614

background image

9

SFS

2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behand-

ling av blandat avfall,

3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som för-

oreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck
för den principen.

18 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndig-
heten är skyldig att lämna uppgifter om beslut om dispens enligt 15 §.

Förbud mot förbränning av separat insamlat avfall
19 §
Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvänd-
ning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas.

Första stycket gäller inte avfall som har producerats vid behandling av

avfall, inbegripet sådan beredning före behandling som avses i R 12 i bilaga
1, om förbränning är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 §
miljöbalken.

4 kap. Övrig hantering av avfall
Elektriska och elektroniska produkter samt batterier
1 §
Naturvårdsverket får

1. meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till

att genom demontering, sortering eller andra behandlingsåtgärder säker-
ställa att elavfall kan behandlas på ett sätt som är lämpligt från hälso- och
miljösynpunkt, och

2. i fråga om behandling av elavfall, meddela de föreskrifter som behövs

till följd av bilaga VII till direktiv 2012/19/EU.

2 § Elavfall får behandlas endast om avfallet har förbehandlats

1. i en sådan yrkesmässig verksamhet som
a) syftar till att genom demontering, sortering eller andra behandlings-

åtgärder säkerställa att elavfall kan behandlas på ett sätt som är lämpligt från
hälso- och miljösynpunkt, och

b) har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som har certi-

fierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom
ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
eller

2. utomlands på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.
Certifieringen enligt första stycket 1 b ska avse den kompetens eller det

system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till verksam-
hetens syfte och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §.

3 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på
certifiering i 2 §.

4 § Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av
batterier ska se till att

1. avfallet i en behandlingsanläggning lagras och hanteras i lämpliga

behållare eller på en plats som är försedd med en tät, hårdgjord yta och är
skyddad mot nederbörd, och

2. avfallet inte bränns eller deponeras utan att
a) vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt

från batteriavfallet i övrigt, och

2020:614

background image

10

SFS

b) de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål

för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen
(2008:834) om producentansvar för batterier.

Kvicksilveravfall
5 §
Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 11
i förordning (EU) 2017/852.

6 § Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver ska senast ett
år från när det uppstår bortskaffas i ett djupt bergförvar, om avfallet

1. inte omfattas av de bestämmelser som avses i 5 §, eller
2. inte är slutligt deponerat i enlighet med ett tillstånd enligt miljöbalken

eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken.

7 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 6 §,
om det är oskäligt att kräva att avfallet bortskaffas i ett djupt bergförvar.

Om avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver, får en sådan dis-

pens ges endast om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små
mängder avfall att det är uppenbart oskäligt att kräva ett bortskaffande i ett
djupt bergförvar.

Avfall från fartyg i hamn
8 §
Kommunen ska ansvara för att avfall transporteras bort från sådana
mottagningsanordningar för avfall från fartyg som avses i förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om avfallet

1. är oljeavfall,
2. är toalettavfall,
3. är fast avfall, eller
4. består av rester av skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut

enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Första stycket gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som

avses i 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg eller barlast-
vatten eller tankspolvätska som avses i 3 kap. 2 § samma lag.

9 § Den som är innehavare av en hamn ska lämna uppgifter om behovet
av avfallshantering enligt 8 § till kommunen.

Farligt avfall
10 §
Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med

1. andra slag av farligt avfall,
2. annat avfall, eller
3. andra ämnen eller material.

11 § Farligt avfall som har blandats eller spätts ut i strid med 10 § ska
separeras, om det är tekniskt möjligt och nödvändigt för att uppfylla kraven
i 15 kap. 11 § miljöbalken.

12 § Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 10 och 11 §§ ska
inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görs

1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller

en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,

2020:614

background image

11

SFS

2. på ett sätt som innebär att hanteringen uppfyller kraven i 15 kap. 11 §

miljöbalken, och

3. med användning av bästa tillgängliga teknik eller den bättre teknik som

följer av 2 kap. miljöbalken.

13 § Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 10 och 11 §§ ska
inte tillämpas på

1. farligt avfall som är producerat av hushåll om det farliga avfallet är

blandat med annat avfall, eller

2. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg, om det oljehaltiga

vattnet tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg.

14 § Den som behandlar farligt avfall ska avlägsna farliga ämnen, bland-
ningar och komponenter från de delar av avfallet som inte har farliga egen-
skaper, om det behövs för att uppfylla kraven i 15 kap. 10 och 11 §§ miljö-
balken.

Erbjuda andra att förbereda avfall för återanvändning
15 §
Om någon som avser att yrkesmässigt förbereda avfall för åter-
användning begär det, ska den som yrkesmässigt samlar in eller behandlar
avfall

1. i rimlig utsträckning lämna information om eventuellt innehav av

sådant avfall som kan förberedas för återanvändning men inte är avsett för
sådan förberedelse, och

2. överväga att erbjuda avfall till den som avser att yrkesmässigt förbereda

det för återanvändning.

Första stycket gäller inte avfall som det är olämpligt att lämna ut informa-

tion om eller förbereda för återanvändning.

Dumpning
16 §
Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljö-
balken prövas av

1. Havs- och vattenmyndigheten, om prövningen avser dumpning i
a) Sveriges ekonomiska zon, eller
b) något av två eller flera områden, om områdena inte ligger inom ett och

samma län, och

2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan

inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga som avses

i första stycket 1 b ska myndigheten ge de berörda länsstyrelserna tillfälle
att yttra sig. Länsstyrelsens beslut enligt första stycket 2 ska skickas till
Havs- och vattenmyndigheten.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden,

platsen och sättet för dumpningen.

17 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om verk-
ställigheten av 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken. Innan myndigheten meddelar
sådana föreskrifter ska myndigheten ge de berörda länsstyrelserna, Natur-
vårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tull-
verket tillfälle att yttra sig.

2020:614

background image

12

SFS

Bemyndigande för Socialstyrelsen
18 §
Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter om hantering av smittför-
ande avfall från hälso- och sjukvården som behövs för verkställigheten av
denna förordning.

Bemyndigande för Försvarsmakten
19 §
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om undantag från 15 kap.
miljöbalken och denna förordning när det gäller hur avfall ska hanteras inom
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvar-
ets radioanstalt. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket
ges tillfälle att yttra sig.

5 kap. Tillstånd och anmälan
Tillstånd för transport av avfall
1 §
Det krävs ett särskilt tillstånd för att

1. yrkesmässigt transportera avfall, eller
2. transportera avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkes-

mässig verksamhet om

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton

avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,

b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilo-

gram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,

c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller

andra ljuskällor, eller

d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

2 § Bestämmelsen om tillståndsplikt i 1 § gäller inte för

1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*

i bilaga 3),

2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i

bilaga 3),

3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 3),
4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i

bilaga 3), och

5. avfall från förbränning eller pyrolys av kommunalt avfall (avfallstyper

19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i
bilaga 3).

3 § Tillstånd enligt 1 § får ges endast om sökanden har

1. personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera det

avfall som avses med ansökan på ett tillfredsställande sätt från hälso- och
miljöskyddssynpunkt, och

2. de tillstånd som krävs för verksamheten enligt annan lagstiftning.

4 § Ett tillstånd enligt 1 § ska förenas med de villkor som behövs från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Om tillståndet avser farligt avfall, ska det ges för en viss tid som inte får

vara längre än fem år. Tillståndet får avse ett visst slag av farligt avfall eller
farligt avfall i allmänhet.

2020:614

background image

13

SFS

5 § Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas av länsstyrelsen i det län där
sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet.
Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet
utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län
där avfallet hämtas eller lämnas.

6 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana villkor som avses
i 4 § för avfall som inte är farligt avfall.

Anmälningsplikt för transport av avfall
7 §
Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i eller
i samband med en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till läns-
styrelsen.

Första stycket gäller inte transporter som kräver tillstånd enligt 1 § eller

som utförs av någon som har tillstånd enligt 1 §.

För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt enligt

första stycket är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.

8 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att anmälningsplikt ska
gälla i stället för tillståndsplikt enligt 1 § i fråga om avfall som inte är farligt
avfall.

9 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmäl-
ningsplikten enligt 7 §.

Första stycket gäller inte
1. yrkesmässiga transporter av avfall, eller
2. transporter av avfall inom ramen för en egen verksamhet där transport

av avfall är normalt och regelbundet förekommande.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall
10 §
Det krävs en anmälan till länsstyrelsen för yrkesmässig insamling av
avfall.

Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten och inte de enskilda

insamlingsplatser som omfattas av insamlingsverksamheten.

11 § Den som är handlare eller mäklare ska anmäla sin verksamhet till
länsstyrelsen.

12 § Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som
omfattas av

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,

3. ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen (2018:1462)

om producentansvar för förpackningar,

4. ett tillstånd eller en anmälan enligt 12 eller 31 § förordningen (2018:1463)

om producentansvar för returpapper, eller

5. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar

för elutrustning.

13 § En anmälan enligt 10 eller 11 § ska innehålla

1. sökandens namn och adress,

2020:614

background image

14

SFS

2. sökandens person- eller organisationsnummer, eller om sådant inte

finns, sökandens skatteregistreringsnummer,

3. en kortfattad beskrivning av verksamheten, och
4. en uppgift om var verksamheten bedrivs.

14 § En anmälan enligt 10 eller 11 § ska göras till länsstyrelsen i det län
där

1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.
Om sökandens verksamhet har sitt säte och bedriver den huvudsakliga

delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i
något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

15 § Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen
ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren
anmäla det till kommunen.

Det som sägs om fastighetsinnehavare i första stycket gäller också den

som har nyttjanderätt till fastigheten.

Register över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter
16 §
Länsstyrelsen ska föra ett register över de verksamheter som har till-
stånd enligt 1 § eller är anmälda enligt 7, 10 eller 11 §.

Underrättelser om tillstånd och anmälningar
17 §
Länsstyrelsen ska i fråga om tillstånd enligt 1 § och anmälningar
enligt 7, 10 och 11 §§ underrätta den kommunala nämnd som har tillsyns-
ansvaret över den berörda hanteringen. Underrättelserna ska lämnas på det
sätt och i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till möjligheterna att
utöva en ändamålsenlig tillsyn.

Kontroll när avfall lämnas till någon annan
18 §
För att få lämna avfall, som har hanterats i en yrkesmässig verksam-
het eller producerats i eller i samband med en sådan verksamhet, till någon
annan krävs att

1. den som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har de

tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen, och

2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.
Första stycket 2 gäller inte för avfall som lämnas till kommunen eller den

som kommunen har anlitat.

6 kap. Spårbarhet för farligt avfall
Anteckningsskyldighet
Anteckningsskyldighet för avfallsproducenter
1 § Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig
verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och

2020:614

background image

15

SFS

6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än

genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.
Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den

som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som
genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

Anteckningsskyldighet för transportörer
2 § Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt
5 kap. 1 § eller anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 eller 8 § ska för varje typ
av farligt avfall som transporteras anteckna uppgifter om

1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,
2. datum för transport,
3. transportsätt,
4. avfallets vikt i kilogram, och
5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.
Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Skyldigheten att

anteckna gäller inte transport av avfall som utförs av den som producerat,
samlat in eller behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1
eller 3 § eller enligt 5 § 3.

Om avfallet transporteras av flera transportörer ska anteckningarna enligt

första stycket endast omfatta transportörens del av transporten.

Anteckningsskyldighet för insamlare
3 § Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall ska för varje typ av
farligt avfall

1. senast två arbetsdagar efter att avfall tas emot, anteckna uppgifter om
a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transport-

era eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,

b) datum för mottagandet,
c) transportsätt, om avfallet transporterades av den som samlar in avfallet,
d) avfallets vikt i kilogram, och
e) den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att insamlaren

transporterar eller lastar om det, och

2. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
a) datum för borttransport,
b) transportsätt,
c) vem som ska transportera avfallet,
d) avfallets vikt i kilogram, och
e) den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än

genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningsskyldighet för handlare och mäklare
4 § Den som är handlare eller mäklare ska för varje typ av farligt avfall
anteckna uppgifter om

1. vem som sålde eller förmedlade avfallet,
2. datum för när avfallet såldes, förmedlades eller köptes,
3. vikten i kilogram på det avfall som såldes, förmedlades eller köptes,

och

4. till vem avfallet såldes eller förmedlades.
Uppgifterna ska antecknas senast två arbetsdagar efter att avfallet såldes,

förmedlades eller köptes.

2020:614

background image

16

SFS

Skyldigheten att anteckna gäller inte sådan hantering av avfall som med-

för anteckningsskyldighet enligt 1–3 eller 5 §.

Anteckningsskyldighet för behandlare
5 § Den som yrkesmässigt behandlar farligt avfall ska för varje typ av
farligt avfall

1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transport-

era eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,

b) datum för mottagandet,
c) avfallets vikt i kilogram, och
d) den plats där avfallet ska behandlas,
2. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
a) avfallets vikt i kilogram,
b) de behandlingsmetoder som har använts,
c) vikten i kilogram på det avfall som efter behandlingen har blivit icke-

farligt avfall,

d) den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara

avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller
återvunnits på annat sätt, och

3. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
a) datum för borttransport,
b) avfallets vikt i kilogram,
c) transportsätt, om avfallet ska transporteras av den som behandlar

avfallet,

d) vem som ska transportera avfallet, och
e) den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än

genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den

sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast före-
gående kvartalet.

Skyldigheten att anteckna enligt första stycket 3 gäller inte transport av

avfall som har producerats av den som har behandlat avfallet och som är
anteckningsskyldig enligt 1 §.

Skyldighet att spara anteckningar
6 § Den som har antecknat enligt 1 eller 3–5 §§, ska spara anteckningarna
i minst tre år.

Den som har antecknat enligt 2 § ska spara anteckningarna i minst tolv

månader.

Uppgiftsskyldighet
7 § Den som har antecknat enligt 1–5 §§ ska ge tidigare avfallsinnehavare
och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna,
om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det.

Bemyndigande för Naturvårdsverket
8 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om antecknings-
skyldigheten enligt 1–5 §§.

2020:614

background image

17

SFS

Avfallsregister
Ett elektroniskt register
9 § Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om
farligt avfall som lämnas enligt 11 § (avfallsregistret).

10 § Uppgifterna i avfallsregistret får användas av Naturvårdsverket för

1. tillsyn,
2. framställande av statistik,
3. rapportering till Europeiska kommissionen och annan internationell

rapportering, och

4. Naturvårdsverkets verksamhet i övrigt inom avfallsområdet.

Skyldighet att lämna uppgifter till avfallsregistret
11 § Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt av-
fall som antecknats enligt 1–5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska
lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteck-
ningen ska göras eller sammanställas enligt 1–5 §§ och i enlighet med
föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §.

12 § Den som har lämnat felaktiga uppgifter till avfallsregistret ska så
snart som möjligt elektroniskt lämna korrekta uppgifter.

Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret
13 § Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret
gäller i fråga om

1. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen

(2018:585), eller

2. uppgifter i övrigt om produkter för militärt bruk om ett röjande kan

medföra skada för totalförsvaret.

14 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och
Försvarets radioanstalt ska lämna de uppgifter som inte omfattas av undan-
taget i 13 § till Försvarsinspektören för hälsa och miljö, i stället för att lämna
uppgifter till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas på det sätt som till-
synsmyndigheten bestämmer.

15 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna de uppgifter som inte
omfattas av undantaget i 13 § till den myndighet som har tillsyn över verk-
samheten, i stället för att lämna uppgifter till avfallsregistret. Uppgifterna
ska lämnas på det sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

16 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö och de myndigheter som har
tillsyn över Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 31 mars varje
år till Naturvårdsverket lämna en sammanställning av de uppgifter som har
lämnats enligt 14 och 15 §§.

Skyldighet för Naturvårdsverket att lämna ut uppgifter som finns i

avfallsregistret
17 § Naturvårdsverket ska på begäran lämna ut de uppgifter ur avfalls-
registret som behövs för tillsyn till

1. en myndighet som ansvarar för tillsyn i fråga om avfall,

2020:614

background image

18

SFS

2. en myndighet som ansvarar för tillsyn av transporter av farligt gods

enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, eller

3. Kemikalieinspektionen.

Bemyndigande för Naturvårdsverket
18 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om skyldig-
heten att lämna uppgifter till avfallsregistret.

Transportdokument
19 §
När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett
transportdokument. Den som lämnar avfallet utan att själv vara transportör
(lämnaren) och den som lämnaren lämnar avfallet till för transport, eller den
som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga
verksamheten, ska se till att det finns ett transportdokument som medföljer
transporten.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om
1. avfallstyp,
2. avfallets vikt i kilogram,
3. datum för transporten,
4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet trans-

porteras,

5. transportör, och
6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.
Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera

avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transport-
dokumentet är elektroniskt, ska lämnaren skriva under med en elektronisk
underskrift.

20 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur trans-
portdokument enligt 19 § ska utformas och hanteras.

Undantag för avfall som har producerats av hushåll
21 §
I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller be-
stämmelserna om anteckningsskyldighet i 1–5 §§, skyldigheten att lämna
uppgifter till avfallsregistret i 11 § och skyldigheten att upprätta transport-
dokument i 19 § endast sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet
har

1. sorterats ut från annat avfall, och
2. tagits emot av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd

eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken eller enligt denna förordning.

7 kap. Uppgifter om avfallshantering
Uppgifter om insamling av kommunalt avfall
1 §
Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Natur-
vårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som under
föregående kalenderår har samlats in av kommunen eller rapporterats enligt
2 §.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har

lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producent-

2020:614

background image

19

SFS

ansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plast-
flaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning.

2 § Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den
28 februari varje år lämna uppgifter till kommunen om vikten i kilogram på
avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalen-
derår.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av för-

ordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förord-
ningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förord-
ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Uppgifter om transport av avfall från Sverige för behandling
3 §
Den som från Sverige låter transportera spillolja för behandling ska för
varje typ av avfall senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Natur-
vårdsverket om

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats till en behandlare

i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

2. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats till en behandlare

i ett land utanför EES,

3. de behandlingsmetoder som har använts, och
4. resultatet av behandlingen, om det krävs enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 10 §.

Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår.


4 § Den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall eller icke-
farligt bygg- och rivningsavfall som består av annat än naturligt förekom-
mande material som omfattas av avfallstyp 17 05 04 i bilaga 3, ska senast
den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och

3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.
Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår.
Första stycket gäller inte avfall som omfattas av förordningen (2018:1462)

om producentansvar för förpackningar, förordningen (2005:220) om retur-
system för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.

Uppgifter om behandling av elavfall
5 §
Den som yrkesmässigt behandlar konsumentelavfall ska, utöver det
som anges i 6 kap. 5 §, anteckna uppgifter om

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och

3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.
Uppgifterna ska vara specificerade i de kategorier elutrustning som anges

i 21 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

2020:614

background image

20

SFS


6 § Den som behandlar annat elavfall än konsumentelavfall ska senast den
31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till

ett land utanför EES, och

3. uppgifterna som antecknats enligt 6 kap. 5 §.
Av uppgifterna ska vikten i kilogram framgå på det avfall som kan hän-

föras till var och en av de kategorier elutrustning som anges i 21 § förord-
ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Uppgifter enligt första stycket ska inte avse avfall som
1. tidigare har behandlats av någon annan, och
2. har mottagits från någon som är rapporteringsskyldig enligt 31 eller

63 § i nämnda förordning.

Uppgifter om behandling av icke-farligt avfall
7 §
Den som yrkesmässigt behandlar icke-farligt avfall ska för varje typ
av avfall

1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transport-

era eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,

b) datum för mottagandet, och
c) avfallets vikt i kilogram, och
2. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
a) avfallets vikt i kilogram,
b) den plats där avfallet har behandlats,
c) de behandlingsmetoder som har använts, och
d) den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara

avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller
återvunnits på annat sätt.

Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den

sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast före-
gående kvartalet.

Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Möjlighet att ta del av uppgifter
8 §
Den som har antecknat uppgifter enligt 5 § ska ge den som är skyldig
att rapportera enligt 56 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för
elutrustning möjlighet att ta del av uppgifterna, om den rapporterings-
skyldiga begär det.

Den som har antecknat uppgifter enligt 7 § ska ge en tidigare avfalls-

innehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av uppgifterna, om
den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det.

Lämna uppgifter till Naturvårdsverket
9 §
Den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar
eller på annat sätt hanterar avfall ska på Naturvårdsverkets begäran lämna
de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med
direktiv 2008/98/EG eller förordning 2150/2002. Uppgifterna ska lämnas
inom den tid och på det sätt som Naturvårdsverket bestämmer.

2020:614

background image

21

SFS

Bemyndigande för Naturvårdsverket
10 §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska
lämnas enligt 1–4 och 6 §§ och hur uppgifterna ska lämnas.

Rapportering till EU
11 §
Naturvårdsverket ska rapportera till

1. Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i direktiv 2008/98/EG,

och

2. Europeiska kommissionen (Eurostat) i enlighet med förordning

2150/2002.

12 § Regeringskansliet fullgör de skyldigheter om information till kom-
missionen som anges i artikel 7.2 i direktiv 2008/98/EG.

13 § Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter om information till
kommissionen som anges i

1. artikel 7.3 i direktiv 2008/98/EG, och
2. artikel 18 i förordning (EU) 2017/852.
Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket 2 ska verket ge

Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

14 § Naturvårdsverket ska lämna de upplysningar som avses i artikel 21 i
Minamatakonventionen om kvicksilver av den 19 januari 2013 till det sekre-
tariat som har upprättats i enlighet med konventionen.

Innan Naturvårdsverket lämnar uppgifter enligt första stycket ska verket

ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

15 § Kemikalieinspektionen ska ge Naturvårdsverket det underlag som
behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 13
och 14 §§.

8 kap. Införsel och utförsel av avfall
Krav enligt förordning (EG) nr 1013/2006
1 §
Sådant avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till för-
ordning (EG) nr 1013/2006 får importeras eller på annat sätt föras in till
Sverige endast om den som för in avfallet kan visa att avfallet kommer att
tas om hand av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller
har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd
av 9 kap. 6 § miljöbalken.

2 § Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om

kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av
farligt avfall (SÖ 1991:22),

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan

som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, och

3. den behöriga myndighet som avses i artikel 17 i förordning (EU)

2017/852.

3 § Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 1
eller 2 får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport
som omfattas av förordning (EG) nr 1013/2006, ska verket underrätta den

2020:614

background image

22

SFS

berörda länsstyrelse och den berörda kommunala nämnd som fullgör upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter

som Naturvårdsverket får i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 3.

4 § Bestämmelser om transportdokument för gränsöverskridande trans-
porter av avfall finns i artiklarna 4 och 16 i förordning (EG) nr 1013/2006.

5 § Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala
överenskommelser som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1013/2006.

6 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av en överenskommelse som avses i 5 §.

Gränsöverskridande transporter av elutrustning som kan antas vara

avfall
7 §
Om elutrustning som avses i förordningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan
antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den
fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska
utrustningen anses vara avfall. Detta gäller dock inte om den som innehar
utrustningen visar

1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen har övergått

eller kommer att övergå till den som utrustningen ska transporteras till och
där det anges att utrustningen är fullt fungerande och är avsedd för åter-
användning,

2. dokument som styrker att utrustningens funktion har testats och att

förekomsten av farliga ämnen i utrustningen har kontrollerats och utvärd-
erats och där resultaten av testerna, kontrollen och utvärderingen framgår,

3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa på utrustningen

eller på den förpackning som utrustningen finns i,

4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador under tran-

sport, lastning och lossning och i övrigt är ändamålsenligt lastad,

5. dokument som styrker att den som transporten utförs för har intygat att

utrustningen inte är avfall och har tagit på sig ansvaret för att transporten är
förenlig med gällande regelverk, och

6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt.

8 § Kraven på dokument för att visa att elutrustning inte är avfall enligt
7 § 1–3 gäller inte om den som transporterar utrustningen visar att den trans-
porteras inom ramen för ett avtal mellan transportens avsändare och en
mottagare som tidigare har sålt eller på annat sätt har tillhandahållit utrust-
ningen eller är någon som agerar för dennes räkning. Dessutom ska den som
transporterar utrustningen visa att

1. transporten innebär att utrustningen med stöd av en garantibestäm-

melse eller bestämmelser i svensk rätt skickas tillbaka till mottagaren för
reparation eller annan åtgärd som syftar till att den ska kunna användas igen,

2. utrustningen är avsedd för yrkesmässig användning, och
a) utrustningen skickas till mottagaren för renovering eller reparation

enligt avtalet med syftet att utrustningen ska användas igen, och

b) mottagaren finns i ett land som omfattas av OECD-rådets beslut

C(2001)107/slutligt rörande revidering av beslut C(92)39/slutligt om kon-
troll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, eller

2020:614

background image

23

SFS

3. utrustningen är begagnad, trasig och avsedd för yrkesmässig använd-

ning, och

a) utrustningen skickas till mottagaren för en analys av vad som är

orsaken till att utrustningen är trasig, och

b) det endast är mottagaren som kan utföra en sådan analys.

9 § Dokumentationen av de tester och kontroller som avses i 7 § 2 ska
innehålla uppgift om

1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,
2. den kategori enligt 21§ förordningen (2014:1075) om producentansvar

för elutrustning som utrustningen ingår i,

3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,
4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,
5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,
6. datum när testerna och kontrollerna utfördes,
7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna, och
8. adressen till den som har utfört testerna och kontrollerna.

10 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka tester och kon-
troller som ska ligga till grund för dokumentationen enligt 7 §.

9 kap. Kommunala föreskrifter, avfallsplaner och

avfallsförebyggande program
Bemyndigande för kommunen
1 §
Kommunen får meddela föreskrifter om

1. hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall

ska vara beskaffade och skötas,

2. att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat

avfall,

3. skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra

åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller
av andra hälso- eller miljöskäl,

4. att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen där

annat avfall än sådant avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken produceras ska lämna de uppgifter om arten, sammansätt-
ningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning, och

5. hur en anmälan enligt 5 kap. 15 § ska göras.

2 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om hanteringen av det
avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

3 § Föreskrifter enligt 1 § 1–3 och 2 § får inte avse hantering av avfall som
hanteras genom en producents försorg enligt föreskrifter om producent-
ansvar som har meddelats med stöd av 15 kap. 12–16 §§ miljöbalken.

Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och behandlings-

anordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och skötas.

Kommunala avfallsplaner
4 §
En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om förpack-
ningar och platser för insamling av förpackningsavfall. Planen ska även
innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall upp-
står och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

2020:614

background image

24

SFS

Första stycket gäller inte sådana flaskor eller burkar som omfattas av

förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.

5 § En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om retur-
papper och platser för insamling av returpapper. Planen ska även innehålla
åtgärder för att förebygga att returpapper uppstår.

6 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. vad den kommunala renhållningsordningens avfallsplan ska innehålla,

och

2. skyldighet för kommunerna att lämna information om
a) hanteringen av avfall och om innehållet i avfallsplanen, och
b) avfallsförebyggande åtgärder till hushållen.

7 § Kommunen ska skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen.

8 § Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och upp-
dateras vid behov.

När avfallsplanen ändras ska kommunen genast underrätta länsstyrelsen

om ändringen.

9 § Länsstyrelsen ska sammanställa de kommunala avfallsplanerna och
lämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

10 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. hur sammanställningen enligt 9 § ska utformas samt hur och när den

ska överlämnas, och

2. skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om
a) avfallsförebyggande åtgärder,
b) den avfallshantering som bedrivs, och
c) resultatet av avfallshanteringen jämfört med avfallsplanen.

Nationell avfallsplan och nationellt avfallsförebyggande program
11 §
Naturvårdsverket ska se till att det finns en nationell avfallsplan och
ett nationellt avfallsförebyggande program som uppfyller kraven i artiklarna
28–30 i direktiv 2008/98/EG. Naturvårdsverket ska fortlöpande uppdatera
planen och programmet för att hålla dem aktuella.

När planen och programmet tas fram eller uppdateras ska Naturvårds-

verket

1. på lämpligt sätt ge företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och

näringslivet tillfälle att yttra sig,

2. följa direktivets krav i artikel 31 i fråga om allmänhetens medverkan,
3. följa direktivets krav i artikel 32 i fråga om samarbete med övriga

berörda medlemsstater och med Europeiska kommissionen, och

4. informera kommissionen i enlighet med artikel 33 i direktivet.

Strategiska miljöbedömningar
12 §
Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och pro-
gram finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

2020:614

background image

25

SFS

10 kap. Ytterligare bestämmelser
1 §
Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt i 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.
2 § Tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör
tillsynen över att förordning (EG) nr 1013/2006 följs.

3 § Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förord-
ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

4 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259)

om miljösanktionsavgifter.

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid

med förordning (EG) nr 1013/2006 finns i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

5 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt i
1 kap. 2 § och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. Genom förordningen upphävs avfallsförordningen (2011:927).
3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall

som samlas in efter utgången av december 2020.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga om förpack-

ningsavfall som uppkommer efter utgången av december 2020.

5. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § tillämpas första gången i fråga om retur-

papper som uppkommer efter utgången av december 2021.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 9–16 §§ tillämpas första gången i fråga om

uppgifter om farligt avfall som antecknats efter den 31 oktober 2020.

7. Bestämmelserna i 7 kap. 1–4 §§ tillämpas första gången i fråga om

uppgifter som avser kalenderåret 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck

(Miljödepartementet)

2020:614

background image

26

SFS

Bilaga 1

Hantering som utgör återvinning

R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner kommun-

alt fast avfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till

1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift

och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts

eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljö-
prövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.

En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en

formel enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.

R 2 Återställande eller regenerering av lösningsmedel.

R 3 Materialåtervinning eller återställande av organiska ämnen som inte
används som lösningsmedel.

Detta omfattar
1. förberedelse för återanvändning,
2. kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser,
3. förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemi-

kalier, och

4. återvinning av organiskt material för återfyllnadsändamål.

R 4 Materialåtervinning eller återställande av metaller eller metall-
föreningar. Detta omfattar förberedelse för återanvändning.

R 5 Materialåtervinning eller återställande av andra oorganiska material.

Detta omfattar
1. förberedelse för återanvändning,
2. materialåtervinning av oorganiska byggnadsmaterial,
3. återvinning av oorganiskt material för återfyllnadsändamål, och
4. jordtvätt som resulterar i återvinning av jorden.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar.

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.

R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.

R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin.

R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan han-
tering som avses i R 1–R 10.

R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering
som avses i R 1–R 11.

Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon

av R 1–R 11 – inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling
(t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, tork-
ning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, samman-
smältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som
avses i R 1–R 11).

2020:614

background image

27

SFS

R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1–R 12.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där

avfallet har uppkommit.

Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R 1

En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R 1 ska beräknas med
formeln energieffektivitet = ((Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 · (Ew + Ef)) · CCF.

Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa tillgängliga teknik

vid förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar
energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga para-
metrarna i formeln gäller följande.

Ep Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form
av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet
multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt
ändamål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år).

Ef
Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från
sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år).

Ew
Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbränn-
ingsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värme-
värde (gigajoule/år).

Ei Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och
Ef (gigajoule/år).

Tm
Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets
högsta och lägsta temperatur.

HDDd
Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm)
för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde
fastställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med
15 grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen
mellan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).

HDDå
Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som
summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett
kalenderår på den plats där anläggningen ligger.

HDD
Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräk-
nad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anlägg-
ningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket
klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på
de klimatförhållanden som råder där anläggningen finns.

CCF
Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som

1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har

tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmas

a) till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika

med 3 350,

b) till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller

lika med 2 150, eller

c) enligt formeln CCF = - ((0,25/1 200) · HDD) + 1,698, om värdet på HDD

för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade
värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och

2020:614

background image

28

SFS

2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått till-

stånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den 31
december 2029 ska bestämmas

a) till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,
b) till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, eller
c) enligt formeln CCF = - ((0,12/1 200) · HDD) + 1,335, om HDD är

större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska
avrundas till tre decimaler).

2020:614

background image

29

SFS

Bilaga 2

Hantering som utgör bortskaffande

D 1 Deponering på eller under markytan.

D 2 Behandling i markbädd.

Detta omfattar t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i

jord eller liknande.

D 3
Djupinjicering.

Detta omfattar t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor

eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande.

D 4
Invallning.

Detta omfattar t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott,

dammar eller laguner och liknande.

D 5
Särskilt utformad markdeponering.

Detta omfattar t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen

som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön.

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner.

D 7
Utsläpp till hav eller oceaner.

Detta omfattar även deponering under havsbotten.


D 8
Biologisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna
bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning
som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 12.

D 9
Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon annan
punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening
eller blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i
D 1–D 12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering).

D 10
Förbränning på land.

D 11 Förbränning till havs.

D 12
Permanent lagring.

Detta omfattar t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande.


D 13
Sammansmältning eller blandning före en hantering som anges i
D 1–D 12.

Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon

av D 1–D 12 – inledande hantering före bortskaffande, inklusive förbe-
handling (t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning,
fragmentering, konditionering eller separering för överlämnande till något
sådant bortskaffande som anges i D 1–D 12).

D 14
Omförpackning före något sådant bortskaffande som anges i D 1–D 13.

D 15 Lagring före något sådant bortskaffande som anges i D 1–D 14.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där av-

fallet har uppkommit.

2020:614

background image

30

SFS

Bilaga 3

Avfallstyper

Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av avfall. För varje
avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade
med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall.

Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyr-

siffrig kod).

Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning kan

behöva identifieras i olika avfallstyper.

Uttryck i bilagan

I denna bilaga avses med

farligt ämne: ett ämne som är klassificerat som farligt till följd av att det

uppfyller kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr
1272/2008.

tungmetall: föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar,

bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i
metallisk form om de klassificerats som farliga ämnen,

övergångsmetaller: föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt,

koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zir-
konium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form om de är
klassificerade som farliga ämnen,

stabilisering: process som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet,

varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,

solidifiering: process där endast avfallets aggregationstillstånd ändras

genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,

delvis stabiliserat avfall: avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfa-

rande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till
icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång
eller lång sikt.

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt

fysikalisk och kemisk behandling av mineral

01 01 Avfall från mineralbrytning:

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material.
01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga material.


01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral:

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05.
01 03 07*
Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och

kemisk behandling av metallhaltiga mineral och som enligt 2 kap. 3 § ska
anses vara farligt avfall.

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i

01 03 07.

01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges

i 01 03 10.

01 03 10* Rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller far-

liga ämnen och som inte omfattas av 01 03 07* och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall.

01 03 99 Annat avfall än det som anges i 01 03 04–01 03 10.

2020:614

background image

31

SFS

01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga
mineral:

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och

kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall.

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som

anges i 01 04 07.

01 04 09 Kasserad sand och lera.
01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i

01 04 07–01 04 09.

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det

som anges i 01 04 07–01 04 10.

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som

anges i 01 04 07 och 01 04 11.

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som

anges i 01 04 07–01 04 12.

01 04 99 Annat avfall än det som anges i 01 04 07–01 04 13.


01 05 Borrslam och annat borravfall:

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att

utvinna värme ur berget.

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i

01 05 05 och 01 05 06.

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i

01 05 05 och 01 05 06.

01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04–01 05 08.


02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk,
jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt
och fiske:

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 01 02 Vävnadsdelar från djur.
02 01 03 Växtdelar.
02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar).
02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm)

samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produk-
tionsstället.

02 01 07 Skogsbruksavfall.
02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier och som en-

ligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som an-

ges i 02 01 08.

02 01 10 Metallavfall.
02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01–02 01 10.


02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livs-
medel av animaliskt ursprung:

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 02 02 Vävnadsdelar från djur.

2020:614

background image

32

SFS

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01–02 02 04.


02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spann-
mål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverk-
ning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass:

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och

separering.

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 03 03 Avfall från vätskeextraktion.
02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01–02 03 05.


02 04 Avfall från sockertillverkning:

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor.
02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav.
02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01–02 04 03.


02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter:

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02.


02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker:

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 06 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01–02 06 03.


02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker
(utom kaffe, te och kakao):

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av

råvaror.

02 07 02 Avfall från spritdestillation.
02 07 03 Avfall från kemisk behandling.
02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01–02 07 05.

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler,
pappersmassa, papper och papp

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

03 01 01 Bark- och korkavfall.
03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som

anges i 03 01 04.

03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01–03 01 05.


03 02 Avfall från träskyddsbehandling:

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.
03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar.
03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar.

2020:614

background image

33

SFS

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.
03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–03 0204

men som innehåller farliga ämnen.

03 02 99 Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–03 02 05.


03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och
papp:

03 03 01 Bark- och träavfall.
03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska).
03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper.
03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från

returfiber.

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning.
03 03 09 Kalkslamsavfall.
03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från me-

kanisk avskiljning.

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 03 03 10.

03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01–03 03 11.


04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri:

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk.
04 01 02 Avfall från kalkbehandling.
04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande

fas.

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel.
04 01 05 Kromfria garvmedel.
04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället,

som innehåller krom.

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället,

som inte innehåller krom.

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som

innehåller krom.

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning.
04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01–04 01 09.


04 02 Avfall från textilindustri:

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plasto-

mer).

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax).
04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösnings-

medel och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14.
04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16.
04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 04 02 19.

04 02 21 Avfall från oförädlade textilfibrer.
04 02 22 Förädlade textilfibrer.
04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09–04 02 22.

2020:614

background image

34

SFS

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

05 01 Avfall från raffinering av petroleum:

05 01 02* Slam från avsaltning.
05 01 03* Bottenslam från tankar.
05 01 04* Surt alkylslam.
05 01 05* Oljespill.
05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning.
05 01 07* Sur tjära.
05 01 08* Andra former av tjära.
05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 05 01 09.

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser.
05 01 12* Oljehaltiga syror.
05 01 13 Slam från matarvatten.
05 01 14 Avfall från kyltorn.
05 01 15* Förbrukad filterlera.
05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum.
05 01 17 Bitumen.
05 01 99 Annat avfall än det som anges i 05 01 02–05 01 17.


05 06 Avfall från kolpyrolys:

05 06 01* Sur tjära.
05 06 03* Andra former av tjära.
05 06 04 Avfall från kyltorn.
05 06 99 Annat avfall än det som anges i 05 06 01–05 06 04.


05 07 Avfall från rening och transport av naturgas:

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall.
05 07 02 Svavelhaltigt avfall.
05 07 99 Annat avfall än det som anges i 05 07 01 och 05 07 02.


06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av syror:

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.
06 01 02* Saltsyra.
06 01 03* Fluorvätesyra.
06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.
06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.
06 01 06* Andra syror.
06 01 99 Annat avfall än det som anges i 06 01 01–06 01 06.


06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av baser:

06 02 01* Kalciumhydroxid.
06 02 03* Ammoniumhydroxid.
06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.
06 02 05* Andra baser.
06 02 99 Annat avfall än det som anges i 06 02 01–06 02 05.

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av salter, saltlösningar och metalloxider:

2020:614

background image

35

SFS

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tung-

metaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges

i 06 03 11 och 06 03 13.

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15.
06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11–06 03 16.


06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.
06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.
06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.
06 04 99 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 04 03–

06 04 05.

06 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället:

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

06 05 03 Annat slam än det som anges i 06 05 02.


06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelfören-
ingar ingår och avsvavlingsprocesser:

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02.
06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03.


06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår:

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.
06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.
06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.
06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen.
06 07 99 Annat avfall än det som anges i 06 07 01–06 07 04.


06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av kisel och kiselderivat:

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

06 08 99 Annat avfall än det som anges i 06 08 02.


06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosfor-
föreningar ingår:

06 09 02 Fosforslagg.
06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är föro-

renat med farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i

06 09 03.

06 09 99 Annat avfall än det som anges i 06 09 02–06 09 04.

2020:614

background image

36

SFS

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväve-
föreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel:

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

06 10 99 Annat avfall än det som anges i 06 10 02.


06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel:

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid.
06 11 99 Annat avfall än det som anges i 06 11 01.


06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer:

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra bio-

cider.

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).
06 13 03 Kimrök.
06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.
06 13 05* Sot.
06 13 99 Annat avfall än det som anges i 06 13 01–06 13 05.


07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av organiska baskemikalier:

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 01 11.

07 01 99 Annat avfall än det som anges i 07 01 01–07 01 12.


07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av plast, syntetgummi och konstfibrer:

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 02 11.

07 02 13 Plastavfall.
07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14.

2020:614

background image

37

SFS

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16.
07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17.


07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 03 11.

07 03 99 Annat avfall än det som anges i 07 03 01–07 03 12.


07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskydds-
produkter (utom 03 02) och andra biocider:

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 04 11.

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

07 04 99 Annat avfall än det som anges i 07 04 01–07 04 13.


07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av farmaceutiska produkter:

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 05 11.

2020:614

background image

38

SFS

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13.
07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01–07 05 14.


07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kos-
metika:

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 06 11.

07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01–07 06 12.


07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats:

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 07 11.

07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01–07 07 12.


08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och
tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och
borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel

eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.
08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösnings-

medel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara
farligt avfall.

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13.
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller

organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

39

SFS

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som

anges i 08 01 15.

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska

lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses
vara farligt avfall.

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i

08 01 17.

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som inne-

håller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt
2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de

som anges i 08 01 19.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.
08 01 99 Annat avfall än det som anges i 08 01 11–08 01 21.


08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material):

08 02 01 Pulverlackavfall.
08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material.
08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material.
08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01–08 02 03.


08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av tryckfärg:

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg.
08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg.
08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12.
08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14.
08 03 16* Etsbad.
08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17.
08 03 19* Dispergerad olja.
08 03 99 Annat avfall än det som anges i 08 03 07–08 03 19.


08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning
av lim och fogmassa (även impregneringsmedel):

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel

eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsme-

del eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11.
08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som inne-

håller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt
2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det

som anges i 08 04 13.

2020:614

background image

40

SFS

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa

som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som
enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fog-

massa än det som anges i 08 04 15.

08 04 17* Hartsolja.
08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09–08 04 17.


08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.


09 Avfall från fotografisk industri

09 01 Avfall från fotografisk industri:

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.
09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.
09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.
09 01 04* Fixerbad.
09 01 05* Blekbad och blekfixerbad.
09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på

produktionsstället.

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller sil-

verföreningar.

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller

silverföreningar.

09 01 10 Engångskameror utan batterier.
09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01,

16 06 02 eller 16 06 03 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avf-
all.

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i

09 01 11.

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver

än det som anges i 09 01 06.

09 01 99 Annat avfall än det som anges i 09 01 01–09 01 13.


10 Avfall från termiska processer

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom
19):

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i

10 01 04).

10 01 02 Flygaska från kolförbränning.
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä.
10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning.
10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvav-

ling.

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvav-

ling.

10 01 09* Svavelsyra.
10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle.
10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som in-

nehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än

den som anges i 10 01 14.

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

41

SFS

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i

10 01 16.

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05,

10 01 07 och 10 01 18.

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 10 01 20.

10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som

anges i 10 01 22.

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar.
10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade

kraftverk.

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling.
10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01–10 01 26.


10 02 Avfall från järn- och stålindustri:

10 02 01 Avfall från slaggbehandling.
10 02 02 Obehandlad slagg.
10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 02 07.

10 02 10 Glödskal.
10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 02 11.

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 02 13.

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor.
10 02 99 Annat avfall än det som anges i 10 02 01–10 02 15.


10 03 Avfall från aluminiumsmältverk:

10 03 02 Anodrester.
10 03 04* Slagg från primär smältning.
10 03 05 Aluminiumoxidavfall.
10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning.
10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning.
10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt

med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt
2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15.
10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges

i 10 03 17.

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

42

SFS

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19.
10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kul-

kvarnar) som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses
vara farligt avfall.

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kul-

kvarnar) än det som anges i 10 03 21.

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 03 23.

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 03 25.

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 03 27.

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det

som anges i 10 03 29.

10 03 99 Annat avfall än det som anges i 10 03 02–10 03 30.


10 04 Avfall från blysmältverk:

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning.
10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smält-

ning.

10 04 03* Kalciumarsenat.
10 04 04* Stoft från rökgasrening.
10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft.
10 04 06* Fast avfall från rökgasrening.
10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 04 09.

10 04 99 Annat avfall än det som anges i 10 04 01–10 04 10.


10 05 Avfall från zinksmältverk:

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 05 03* Stoft från rökgasrening.
10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 05 08.

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid

kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som
enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i

10 05 10.

10 05 99 Annat avfall än det som anges i 10 05 01–10 05 11.

2020:614

background image

43

SFS

10 06 Avfall från kopparsmältverk:

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär

smältning.

10 06 03* Stoft från rökgasrening.
10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 06 09.

10 06 99 Annat avfall än det som anges i 10 06 01–10 06 10.


10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk:

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär

smältning.

10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling.
10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 07 07.

10 07 99 Annat avfall än det som anges i 10 07 01–10 07 08.


10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk:

10 08 04 Partikelformigt material och stoft.
10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning.
10 08 09 Annan slagg.
10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid

kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som
enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i

10 08 10.

10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges

i 10 08 12.

10 08 14 Anodrester.
10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15.
10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 08 17.

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 08 19.

10 08 99 Annat avfall än det som anges i 10 08 04–10 08 20.

2020:614

background image

44

SFS

10 09 Avfall från järngjuterier:

10 09 03 Ugnsslagg.
10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 09 05.

10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 09 07.

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09.
10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11.
10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13.
10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i

10 09 15.

10 09 99 Annat avfall än det som anges i 10 09 03–10 09 16.


10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier:

10 10 03 Ugnsslagg.
10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 10 05.

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga

ämnen som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 10 07.

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09.
10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11.
10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13.
10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i

10 10 15.

10 10 99 Annat avfall än det som anges i 10 10 03–10 10 16.

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter:

10 11 03 Glasfiberavfall.
10 11 05 Partikelformigt material och stoft.

2020:614

background image

45

SFS

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

och som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara
farligt avfall.

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats ter-

miskt än de som anges i 10 11 09.

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller

tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör) och som enligt 2 kap. 3 § ska anses
vara farligt avfall.

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11.
10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges

i 10 11 13.

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 11 15.

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än som

anges i 10 11 17.

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som

innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället

än det som anges i 10 11 19.

10 11 99 Annat avfall än det som anges i 10 11 03–10 11 20.


10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och bygg-
material:

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 12 03 Partikelformigt material och stoft.
10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 12 06 Kasserade formar.
10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk

behandling).

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 12 09.

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11.
10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
10 12 99 Annat avfall än det som anges i 10 12 01–10 12 13.


10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter
baserade på dessa:

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk.
10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13).
10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

46

SFS

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges

i 10 13 09.

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i

10 13 09 och 10 13 10.

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 13 12.

10 13 14 Betongavfall och betongslam.
10 13 99 Annat avfall än det som anges i 10 13 01–10 13 14.


10 14 Avfall från krematorier:

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening.


11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och
andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och
andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfat-
ering, alkalisk avfettning och eloxidering):

11 01 05* Betningssyror.
11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.
11 01 07* Betningsbaser.
11 01 08* Slam från fosfatering.
11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09.
11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11.
11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13.
11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem

som innehåller farliga ämnen.

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

11 01 99 Annat avfall än det som anges i 11 01 05–11 01 98.


11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår:

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även

jarosit, götit).

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska pro-

cesser.

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som

innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer

än det som anges i 11 02 05.

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

11 02 99 Annat avfall än det som anges i 11 02 02–11 02 07.

2020:614

background image

47

SFS

11 03 Slam och fast avfall från härdning:
11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.
11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.

11 05 Avfall från varmförzinkning:

11 05 01 Hård zink.
11 05 02 Zinkaska.
11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.
11 05 04* Förbrukat flussmedel.
11 05 99 Annat avfall än det som anges i 11 05 01–11 05 04.


12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling
av metaller och plaster

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av
metaller och plaster:

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall.
12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall.
12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn.
12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn.
12 01 05 Fil- och svarvspån av plast.
12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom

emulsioner och lösningar).

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsio-

ner och lösningar).

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och bearbetningslös-

ningar.

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och bearbetningslös-

ningar.

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.
12 01 12* Använda vaxer och fetter.
12 01 13 Svetsavfall.
12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i

12 01 14.

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16.
12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering).
12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja.
12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges

i 12 01 20.

12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01–12 01 21.


12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.
12 03 02* Avfall från ångavfettning.


13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och
oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01 Hydrauloljeavfall:

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.

2020:614

background image

48

SFS

13 01 04* Klorerade emulsioner.
13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.
13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.
13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.
13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.
13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.
13 01 13* Andra hydrauloljor.


13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörj-

oljor.

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och

smörjoljor.

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörj-

oljor.

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.


13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller en PCB-

produkt.

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverfö-

ringsoljor än de som anges i 13 03 01.

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverförings-

oljor.

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.


13 04 Maskinrumsolja:

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.
13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskin-

rumsolja.

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.


13 05 Material från oljeavskiljare:

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.
13 05 02* Slam från oljeavskiljare.
13 05 03* Slam från slamavskiljare.
13 05 06* Olja från oljeavskiljare.
13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.
13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.


13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel:

13 07 01* Eldningsolja och diesel.
13 07 02* Bensin.
13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).


13 08 Annat oljeavfall:

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.
13 08 02* Andra emulsioner.
13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01–13 08 02.

2020:614

background image

49

SFS

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och
drivmedel (utom 07 och 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och driv-
medel för skum eller aerosoler:

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.
14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsbland-

ningar.

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.
14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösnings-

medel.

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel.


15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och
skyddskläder som inte anges på annan plats

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som anges i
20 01 men som har samlats in separat):

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar.
15 01 02 Plastförpackningar.
15 01 03 Träförpackningar.
15 01 04 Metallförpackningar.
15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial.
15 01 06 Blandade förpackningar.
15 01 07 Glasförpackningar.
15 01 09 Textilförpackningar.
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är föroren-

ade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyll-

ning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare och som enligt 2 kap. 3 § ska
anses vara farligt avfall.

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder:

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges

på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen
och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläd-

er än de som anges i 15 02 02.

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte
är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta
fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08):

16 01 03 Uttjänta däck.
16 01 04* Uttjänta fordon.
16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra

farliga komponenter.

16 01 07* Oljefilter.
16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.
16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.
16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).
16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11.
16 01 13* Bromsvätskor.

2020:614

background image

50

SFS

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i

16 01 14.

16 01 16 Gasoltankar.
16 01 17 Järnmetall.
16 01 18 Icke-järnmetaller.
16 01 19 Plast.
16 01 20 Glas.
16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07–

16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.

16 01 22 Andra komponenter.
16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03–16 01 22.


16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-

produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som

innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt och som enligt 2 kap.
3 § ska anses vara farligt avfall.

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC

eller HFC och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter

än de som anges i 16 02 09–16 02 12 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses
vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrust-
ning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och
som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och
annat aktiverat glas m.m.

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09–

16 02 13.

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats

från kasserad utrustning.

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända
produkter:

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.
16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.
16 03 07* Metalliskt kvicksilver.


16 04 Kasserade sprängämnen:

16 04 01* Kasserad ammunition.
16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.
16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.


16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 2 kap. 3 § ska

anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

51

SFS

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller far-

liga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 2 kap.
3 § ska anses vara farligt avfall.

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som

innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,

16 05 07 eller 16 05 08.

16 06 Batterier och ackumulatorer:

16 06 01* Blybatterier.
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.
16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.
16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03).
16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer.
16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer.


16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och
tunnor (utom 05 och 13):

16 07 08* Oljehaltigt avfall.
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.
16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09.


16 08 Förbrukade katalysatorer:

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium,

rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07).

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångs-

metaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller och som enligt 2 kap.
3 § ska anses vara farligt avfall.

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller

eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats.

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning

(utom 16 08 07).

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.
16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.
16 08 07* Förbrukade katalysatorer som är förorenade av farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 09 Oxidationsmedel:

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.
16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat.
16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.
16 09 04* Andra oxidationsmedel.


16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället:

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01.
16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03.

2020:614

background image

52

SFS

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från

metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap.
3 § ska anses vara farligt avfall.

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta

material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01.

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från me-

tallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall.

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska

processer än de som anges i 16 11 03.

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska pro-

cesser som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara
farligt avfall.

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metall-

urgiska processer än de som anges i 16 11 05.

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade
områden)

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik:

17 01 01 Betong.
17 01 02 Tegel.
17 01 03 Klinker och keramik.
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker

och keramik som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska
anses vara farligt avfall.

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de

som anges i 17 01 06.

17 02 Trä, glas och plast:

17 02 01 Trä.
17 02 02 Glas.
17 02 03 Plast.
17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.
17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.


17 04 Metaller (även legeringar av dessa).

17 04 01 Koppar, brons, mässing.
17 04 02 Aluminium.
17 04 03 Bly.
17 04 04 Zink.
17 04 05 Järn och stål.
17 04 06 Tenn.
17 04 07 Blandade metaller.
17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10.

2020:614

background image

53

SFS

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och
muddermassor:

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03.
17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05.
17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.


17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.
17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.


17 08 Gipsbaserade byggmaterial:

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.


17 09 Annat bygg- och rivningsavfall:

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt

(t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som
innehåller en PCB-produkt) och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som

innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i

17 09 01–17 09 03.

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed
förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt
anknytning till patientbehandling)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller före-
byggande av sjukdomar hos människor:

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).
18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03).
18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bort-

skaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara
farligt avfall.

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och

bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne,
engångskläder, blöjor).

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06.

2020:614

background image

54

SFS

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.
18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.


18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av
djursjukdomar:

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02).
18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bort-

skaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara
farligt avfall.

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bort-

skaffande på grund av smittofara.

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05.
18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 2 kap. 3 §

ska anses vara farligt avfall.

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07.


19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avlopps-
reningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industri-
ändamål

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall:

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan.
19 01 05* Filterkaka från rökgasrening.
19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat

vattenhaltigt flytande avfall.

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening.
19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening.
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11.
19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13.
19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15.
19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17.
19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar.
19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02–19 01 19.


19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även
avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering):

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall.
19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall.
19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som

anges i 19 02 05.

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning.

2020:614

background image

55

SFS

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och

19 02 09.

19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03–19 02 11.


19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall:

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats, utom

19 03 08.

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04.
19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06.
19 03 08* Delvis stabiliserat kvicksilver.


19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning:

19 04 01 Förglasat avfall.
19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening.
19 04 03* Icke-förglasad fast fas.
19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall.

19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall:

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande

avfall.

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt av-

fall.

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav.
19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01–19 05 03.


19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall:

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt

avfall.

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt

avfall.

19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03–19 06 06.


19 07 Lakvatten från avfallsupplag:

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen och

som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02.


19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i
förteckningen:

19 08 01 Rens.
19 08 02 Avfall från sandfång.
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.
19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

2020:614

background image

56

SFS

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast inne-

håller ätliga oljor och fetter.

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som

anges i 19 08 09 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling

av industriavloppsvatten och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten

än det som anges i 19 08 11.

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av

industriavloppsvatten och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än

det som anges i 19 08 13.

19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01–19 08 14.


19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industri-
ändamål:

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning.
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten.
19 09 03 Slam från avkalkning.
19 09 04 Förbrukat aktivt kol.
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01–19 09 06.

19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall:

19 10 01 Järn- och stålavfall.
19 10 02 Avfall av andra metaller än järn.
19 10 03* Lättfraktioner och stoft (”fluff”) som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 10 04 Andra lättfraktioner och annat stoft än sådant som anges i

19 10 03.

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05.

19 11 Avfall från oljeregenerering:

19 11 01* Förbrukad filterlera.
19 11 02* Sur tjära.
19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall.
19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser.
19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 19 11 05.

19 11 07* Avfall från rökgasrening.
19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01–19 11 07.


19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering,
krossning, komprimering, sintring):

19 12 01 Papper och papp.
19 12 02 Järnmetall.
19 12 03 Icke-järnmetaller.
19 12 04 Plast och gummi.
19 12 05 Glas.

2020:614

background image

57

SFS

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska

anses vara farligt avfall.

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06.
19 12 08 Textilier.
19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten).
19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning –

RDF).

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk

behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall.

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk

behandling av avfall än det som anges i 19 12 11.

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten:

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges

i 19 13 01.

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga

ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i

19 13 03.

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som an-

ges i 19 13 05.

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från

efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt
2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga kon-

centrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07.

20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri-
och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

20 01 01 Papper och papp.
20 01 02 Glas.
20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.
20 01 10 Kläder.
20 01 11 Textilier.
20 01 13* Lösningsmedel.
20 01 14* Syror.
20 01 15* Basiskt avfall.
20 01 17* Fotokemikalier.
20 01 19* Bekämpningsmedel.
20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.
20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett.
20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i

20 01 27.

2020:614

background image

58

SFS

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt

2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.
20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap.

3 § ska anses vara farligt avfall.

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.
20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01,

16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som
omfattar dessa batterier och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt
avfall.

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33.
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den

som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och
som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från
elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och
batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilver-
brytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som

anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska

anses vara farligt avfall.

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.
20 01 39 Plaster.
20 01 40 Metaller.
20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar.
20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01–20 01 41.


20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser):

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall.
20 02 02 Jord och sten.
20 02 03 Annat avfall som inte är biologiskt nedbrytbart.


20 03 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

20 03 01 Blandat kommunalt avfall.
20 03 02 Avfall från torghandel.
20 03 03 Avfall från gaturenhållning.
20 03 04 Slam från septiska tankar.
20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp.
20 03 07 Skrymmande avfall.
20 03 99 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 03 01–20 03 07.

2020:614