SFS 2020:615 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2020-615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar

dels att 11 och 20 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1�4, 10, 14, 15�19, 21�25, 37, 39, 49, 61�65, 68, 70, 71, 73, 74,

77 och 79 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 13 a, 25 a, 69 a, 74 a och

74 b §§, och närmast före 16, 74 a och 74 b §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 § Syftet med denna förordning är att

1. minska mängden förpackningsavfall genom att förpackningar
a) framställs på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den

nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå,

b) endast används när det är nödvändigt, och
c) återanvänds,
2. begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpack-

ningar,

3. producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlings-

system som tar operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla
förpackningsavfall,

4. förpackningsavfall ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt

godtagbart sätt, och

5. nå materialåtervinningsmålen i 17�25 §§.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 42 §,
� 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 37�41, 63, 72 och 73 §§,
� 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 42�53, 58, 59, 61, 64, 65, 69 a, 71,

75 och 76 §§,

� 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 67 §,
� 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 62 och 74 b §§ och 79 § 1�3,
� 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 66 § och 68 § 1 a och 2,
� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 68 § 1 b,
� 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 70 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 74 a § och 79 § 4, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpack-

ningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/852.

SFS

2020:615

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:615

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och
behandla avfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av
denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon som med
stöd av denna förordning får samla in avfallet.

4 § Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall från
annat avfall och var man ska lämna förpackningsavfallet finns i 3 kap. 4 §
avfallsförordningen (2020:614).

10 § I denna förordning avses med

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av förpackningsavfall,
släppa ut en förpackning på den svenska marknaden: att för första gången

i Sverige göra en förpackning tillgänglig för någon annan,

återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstruerats

och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera
gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den
utformades för,

rotation: den resa som en återanvändbar förpackning gör från det att den

släpps ut på marknaden tillsammans med den vara som den är avsedd att
innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till ett
system för återanvändning av förpackningar i syfte att på nytt släppas ut på
marknaden tillsammans med en vara som den är avsedd för, och

system för återanvändning av förpackningar: organisatoriska, tekniska

eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpack-
ningar gör flera rotationer.

13 a § Med direktiv 94/62/EG avses i denna förordning Europaparlament-
ets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar
och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/852.

14 § Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

15 § Denna förordning ska

1. inte tillämpas på väg-, järnvägs-, fartygs- eller flygfraktcontainrar,
2. i fråga om 1 § 3 och 42�62, 64�69, 71, 75 och 76 §§ inte tillämpas på

sådana flaskor eller burkar som omfattas av förordningen (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och metallburkar, och

3. i fråga om 42�69, 75 och 76 §§ inte tillämpas på förpackningar som på

grund av sitt tidigare eller resterande innehåll utgör farligt avfall enligt av-
fallsförordningen (2020:614).

Mål för materialåtervinning
16 §
Mål för materialåtervinning anges i 17�25 §§.

Beräkning av om målen uppnås ska ske i enlighet med artikel 6a i direktiv

94/62/EG.

17 § I fråga om allt förpackningsavfall är målet att materialåtervinnings-
graden ska vara minst 65 procent till och med år 2029 och därefter minst
70 procent.

background image

3

SFS

2020:615

18 § I fråga om förpackningsavfall av papp, papper, kartong och wellpapp
är målet att materialåtervinningsgraden ska vara minst 85 procent.

19 § I fråga om förpackningsavfall av plast är målet att materialåtervin-
ningsgraden ska vara

1. minst 90 procent för förpackningsavfall av plast som omfattas av

förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar,
och

2. minst 50 procent till och med år 2029 och därefter minst 55 procent.

21 § I fråga om förpackningsavfall av glas är målet att materialåter-
vinningsgraden ska vara minst 90 procent.

22 § I fråga om förpackningsavfall av järn är målet att materialåtervin-
ningsgraden ska vara minst 70 procent till och med år 2029 och därefter
minst 80 procent.

23 § I fråga om förpackningsavfall av aluminium är målet att materialåter-
vinningsgraden ska vara

1. minst 90 procent för förpackningsavfall av aluminium som omfattas av

förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar,
och

2. minst 50 procent till och med år 2029 och därefter minst 60 procent.

24 § I fråga om förpackningsavfall av trä är målet att materialåtervinnings-
graden ska vara

1. minst 15 procent till och med år 2024,
2. minst 25 procent från och med år 2025 till och med år 2029, och
3. minst 30 procent från och med år 2030.

25 § I fråga om förpackningsavfall av andra material än de som anges i
18�24 §§ är målet att materialåtervinningsgraden ska vara minst 15 procent.

25 a § Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målen i 17�
25 §§ inte uppnås i tid ska myndigheten föreslå ändamålsenliga åtgärder till
regeringen.

37 § En producent ska se till att förpackningarna

1. har en volym och vikt som begränsas till det minimum som krävs för

att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå,

2. kan återanvändas eller återvinnas, och
3. är framställda så att utsläppen av skadliga ämnen minimeras och in-

verkan i övrigt på miljön begränsas när förpackningsavfallet behandlas eller
restprodukter från hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas.

39 § En förpackning ska anses kunna återvinnas enligt 37 § 2 genom

1. materialåtervinning, om förpackningen är framställd på ett sådant sätt

att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av förpackningsmaterialet
för framställning av säljbara produkter,

2. energiutvinning, om förpackningsavfallet har ett lägsta värmevärde för

att ge optimal energiutvinning, eller

3. kompostering, om förpackningsavfallet är biologiskt nedbrytbart i

sådan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den kom-
posteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet underkastas

background image

4

SFS

2020:615

samt är av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller
biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga kom-
posten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.

Vid tillämpningen av första stycket 3 ska plastförpackningar som är ned-

brytbara genom oxidation inte anses vara biologiskt nedbrytbara.

49 § För att anses lämpligt ska insamlingssystemet behandla det förpack-
ningsavfall som samlas in, främja materialåtervinning och effektivt bidra till
att nå målen för materialåtervinning.

61 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska

1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning,
2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar i systemet

som kan påverka bedömningen av hur systemet uppfyller kraven i denna
förordning,

3. snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram vid

samråd enligt 64 och 65 §§, och

4. lämna de uppgifter till kommunen som den behöver för att uppfylla

kraven i 70 § denna förordning och i 9 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614).

62 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska
senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna

1. uppgifter om vilka producenter som låter förpackningar omfattas av

systemet med uppgift om varje producents person- eller organisations-
nummer eller om sådant inte finns producentens skatteregistreringsnummer,

2. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet, uppgifter

om den mängd avfall som under det närmast föregående kalenderåret har

a) samlats in och behandlats i Sverige,
b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,
c) samlats in i respektive kommun,
d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) för behandling, och

e) exporterats från Sverige till ett land utanför EES för behandling, och
3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av

79 §, som Naturvårdsverket behöver

a) för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 §,
b) för det digitala system om förpackningar och förpackningsavfall som

avses i 74 a §.

Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter

enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter
enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har
materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bort-
skaffats.

63 § När det gäller uppfyllelse av målen i denna förordning för sådant för-
packningsavfall som förs ut från Sverige till ett land utanför EU ska den som
driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § kunna visa att avfallet
har materialåtervunnits på det sätt som anges i denna förordning.

64 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om
det behövs, samråda med andra som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd
enligt denna förordning eller förordningen (2018:1463) om producentansvar
för returpapper att driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas.

background image

5

SFS

2020:615

65 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om
det behövs eller om en kommun begär det, samråda med kommunen om

1. hur systemet organiseras och drivs,
2. hur systemet samordnas med kommunens renhållningsskyldighet och

med andra insamlingssystem som har eller har ansökt om tillstånd enligt
denna förordning eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för
returpapper, och

3. andra väsentliga frågor som rör systemet.

68 § Den som samlar in enligt 67 § ska

1. se till att
a) förpackningsavfallet behandlas och hanteras på ett lämpligt sätt så att

materialåtervinning främjas, och

b) Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år får uppgifter motsvaran-

de de som ska lämnas enligt 62 § första stycket 2 och 3, eller

2. lämna förpackningsavfallet till ett sådant insamlingssystem som avses

i 43 § utan att begära någon betalning, om inte annat har avtalats.

69 a § Den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av
förpackningar ska anmäla detta till Naturvårdsverket med uppgift om namn,
kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer.

70 § Kommunen ska informera hushåll om

1. skyldigheten enligt 3 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) att sor-

tera ut förpackningsavfall från annat avfall,

2. hur sorteringen ska gå till,
3. tillgängliga insamlingssystem,
4. hur hushållen kan bidra till ökad materialåtervinning, och
5. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.
Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att

lämna synpunkter på informationens utformning.

71 § Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska

1. se till att andra än hushåll får motsvarande information som avses i

70 §,

2. informera hushåll om skyldigheten enligt 3 kap. 2 § avfallsförord-

ningen (2020:614) att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall, syftet
med materialåtervinning av förpackningsavfall och möjligheten att material-
återvinna olika förpackningsmaterial,

3. informera de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet

om vilka möjligheter som finns att materialåtervinna olika förpacknings-
material,

4. informera användare av förpackningar om fördelarna med en ökad åter-

användning av förpackningar, och

5. verka för att de producenter som låter förpackningar omfattas av sys-

temet ökar andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på mark-
naden.

73 § En producent ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till
Naturvårdsverket, om producenten

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en service-

förpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en
vara,

2. för in en förpackad vara till Sverige,

background image

6

SFS

2020:615

3. tillverkar en serviceförpackning i Sverige, eller
4. för in en serviceförpackning till Sverige.
Rapporten ska innehålla uppgifter om den mängd förpackningar som

producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden
under det närmast föregående kalenderåret. Av uppgifterna ska det framgå
hur stor mängd av förpackningarna som är konsumentförpackningar, åte-
ranvändbara förpackningar och återanvändbara konsumentförpackningar.

Uppgifterna om mängd enligt andra stycket ska anges i vikt och specifi-

ceras i förpackningsmaterial.

74 § Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i
enlighet med direktiv 94/62/EG.

Digitalt system för uppgifter om förpackningar
74 a §
Naturvårdsverket ska se till att det finns ett sådant digitalt system
för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som uppfyller
kraven i artikel 12 i direktiv 94/62/EG.

Lämna uppgifter till Naturvårdsverket
74 b §
Producenter och de som yrkesmässigt driver system för återan-
vändning av förpackningar ska på Naturvårdsverkets begäran lämna de
uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med
direktiv 94/62/EG.

Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det sätt som Naturvårds-

verket bestämmer.

77 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

79 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas enligt 62, 68 och 73 §§,
2. skyldighet att lämna sådana uppgifter om avfall, avfallshantering och

avfallsförebyggande åtgärder, som behövs för att uppfylla skyldigheter enligt
direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG,

3. verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)