SFS 2020:616 Lag om verkställighet av ungdomsövervakning

SFS2020-616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om verkställighet av ungdomsövervakning

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av ungdoms-
övervakning enligt 32 kap. 3 a § brottsbalken.

2 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av ungdomsövervakning.

Inledande av verkställighet
3 §
Ungdomsövervakning får verkställas när en dom eller ett beslut i den
del som avser ungdomsövervakning har fått laga kraft mot den dömde.

Verkställigheten ska påbörjas så snart som möjligt efter det att domen

eller beslutet i den del som avser påföljden är verkställbar mot den dömde.

4 § En dömd får förklara att han eller hon avstår från att överklaga eller
fullfölja ett överklagande av en dom eller ett beslut i den del som avser
ungdomsövervakning (nöjdförklaring).

En nöjdförklaring får lämnas inför den domstol som har meddelat domen

eller beslutet eller inför Kriminalvården. En nöjdförklaring får inte tas emot
utan att både den som tar emot förklaringen och den dömde har tillgång till
domen, beslutet eller rättens bevis om utgången i målet som rör den dömde
(domsbevis). Innan en nöjdförklaring lämnas ska den som tar emot för-
klaringen på lämpligt sätt ha klargjort innebörden och verkan av nöjd-
förklaringen för den dömde.

När en nöjdförklaring lämnas ska ett vittne närvara. En nöjdförklaring ska

dokumenteras.

En nöjdförklaring får inte tas tillbaka. En nöjdförklaring innebär att domen

eller beslutet i den del som avser ungdomsövervakning får laga kraft mot
den dömde.

Beräkning av verkställighetstid
5 §
Kriminalvården ska fastställa dagen för verkställighetens slut. Tiden
för ungdomsövervakning ska räknas från och med den dag domen eller
beslutet i den del som avser ungdomsövervakning har fått laga kraft mot den
dömde. Tiden ska beräknas i dagar. Ungdomsövervakning i månader eller
år ska omräknas till dagar. Med en månad ska avses trettio dagar och med
ett år trehundrasextiofem dagar.

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.

SFS

2020:616

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:616

Verkställighetens mål och utformning
6 §
Verkställigheten ska så långt som möjligt utformas på ett sätt som är
ägnat att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt
utvecklas ogynnsamt. En tvångsåtgärd enligt denna lag får endast användas
om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre
ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

7 § Kriminalvården ska upprätta en individuellt utformad verkställighets-
plan för den dömde enligt vad som följer av 10�16 §§.

8 § Kriminalvården ska förordna en särskild koordinator för den dömde.
Koordinatorn ska hålla regelbunden kontakt med den dömde och träffa honom
eller henne under verkställigheten samt genom kontroll, stöd och hjälp verka
för att verkställighetsplanen följs.

9 § Socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453)
har ansvar för den dömde ska utse en särskild handläggare för honom eller
henne under verkställigheten.

Verkställighetsplanering
10 §
I inledningen av verkställigheten ska det göras en utredning om den
dömdes förhållanden, i syfte att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för
att förebygga att han eller hon återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas
ogynnsamt (verkställighetsplanering). Verkställighetsplaneringen ska mynna
ut i en verkställighetsplan.

11 § Verkställighetsplaneringen ska genomföras av Kriminalvården i
samråd med den dömde. Om det är möjligt, ska samråd ske med hans eller
hennes vårdnadshavare. I de fall det bedöms lämpligt får samråd även ske
med andra personer.

12 § Vid verkställighetsplaneringen ska samverkan ske med socialnämnden
i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvar för den
dömde och vid behov även med andra berörda myndigheter och aktörer.

13 § Verkställighetsplanen ska vara upprättad senast fyra veckor efter det
att domen eller beslutet i den del som avser ungdomsövervakning är verk-
ställbar mot den dömde.

Verkställighetsplanens innehåll
14 §
Verkställighetsplanen ska innehålla föreskrifter om att den dömde
ska träffa koordinatorn i enlighet med vad som anges i 17 § och om inskränk-
ningar i den dömdes rörelsefrihet i enlighet med vad som anges i 18�21 §§.

Verkställighetsplanen ska även innehålla en föreskrift om att den dömde

ska vara förbjuden att under verkställigheten bruka narkotika, alkohol, något
annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

15 § Verkställighetsplanen får innehålla föreskrifter om

1. boende,
2. skolgång eller annan sysselsättning,
3. fritid,

background image

3

SFS

2020:616

4. missbruksbehandling,
5. annan vård och behandling, och
6. andra åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i

brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt.

16 § Kriminalvården ska följa upp verkställighetsplanen under verkställig-
heten. Uppföljningen ska ske minst var åttonde vecka. Vid behov ska verk-
ställighetsplanen ändras.

Vid uppföljningen ska samverkan ske med socialnämnden i den kommun

som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvar för den dömde och vid
behov även med andra berörda myndigheter och aktörer.

Möten med koordinatorn
17 §
Den dömde ska träffa koordinatorn två gånger i veckan under verk-
ställigheten, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Tid och plats
för mötena ska bestämmas av koordinatorn, efter samråd med den dömde.

Om innehållet i verkställighetsplanen motiverar det, får Kriminalvården

besluta att antalet möten ska begränsas till ett i veckan. Detsamma gäller om
den dömde är föremål för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

Om den dömde inte följer verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt, får

Kriminalvården besluta att antalet möten ska utökas, dock inte till fler än tre
i veckan.

Inskränkningar i rörelsefriheten
18 §
Under verkställigheten ska den dömde vara förbjuden att vistas utan-
för bostaden under kvällar och nätter mot lördag, söndag och måndag, från
klockan arton på kvällen till klockan sju på morgonen.

Om ett förbud enligt första stycket inte bedöms lämpligt med hänsyn till

den dömdes personliga förhållanden eller om en annan inskränkning i rörelse-
friheten annars bedöms vara mer ändamålsenlig, får förbudet ersättas med

1. ett förbud att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller

inom ett särskilt angivet område,

2. ett förbud att under vissa tider lämna ett särskilt angivet område, eller
3. en skyldighet att under vissa tider uppehålla sig på en särskilt angiven

plats.

Inskränkningarna i rörelsefriheten enligt andra stycket ska i huvudsak

vara lika ingripande som ett förbud enligt första stycket och får inte vara mer
ingripande än ett sådant förbud. Om det behövs för att inskränkningarna ska
vara tillräckligt ingripande eller om det annars bedöms lämpligt, får flera
inskränkningar som anges i andra stycket kombineras.

19 § Kontrollen av att inskränkningarna i rörelsefriheten enligt 18 § följs ska
göras med elektroniska hjälpmedel, om det inte finns särskilda skäl mot det.

20 § Efter halva verkställighetstiden ska Kriminalvården pröva om
inskränkningarna i rörelsefriheten ska minskas. Efter två tredjedelar av verk-
ställighetstiden ska Kriminalvården pröva om inskränkningarna i rörelsefri-
heten ska upphöra helt. Vid prövningen ska det beaktas om den dömde har
medverkat i verkställighetsplaneringen och därefter följer verkställighets-
planen på ett godtagbart sätt.

background image

4

SFS

2020:616

21 § Om den dömde, efter det att inskränkningarna i rörelsefriheten har
minskats eller upphört, inte följer verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt,
får Kriminalvården besluta att inskränkningarna ska utökas eller återupptas.

Om det finns skäl för det får Kriminalvården besluta att inskränkningarna

på nytt ska minskas eller upphöra helt.

Kontroll av drog- och alkoholförbud
22 §
Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande
skäl, under verkställigheten skyldig att på begäran lämna blod-, urin-,
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är
påverkad av narkotika, alkohol, något annat berusningsmedel, något sådant
medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor. Urinprov får inte tas eller bevittnas av någon av motsatt
kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Handräckning av Polismyndigheten
23 §
Om den dömde inte inställer sig för att medverka i verkställighets-
planeringen eller inte kommer till möten med koordinatorn, ska Polis-
myndigheten på begäran av Kriminalvården lämna hjälp för att söka efter
och hämta honom eller henne till den av Kriminalvården anvisade platsen.

Om den dömde ska hämtas får han eller hon inte omhändertas tidigare än

vad som är nödvändigt för att han eller hon ska kunna inställas omedelbart
till mötet.

Om ett hämtningsförsök tidigare har misslyckats, eller det annars på

grund av vad som är känt om den som ska hämtas finns särskild anledning
till det, får Kriminalvården eller Polismyndigheten besluta att han eller hon
får omhändertas tidigare än vad som följer av andra stycket. Omhänder-
tagandet får i sådant fall äga rum högst sex timmar eller, efter beslut av
Kriminalvården, högst arton timmar före mötet.

Den som har omhändertagits enligt tredje stycket är skyldig att i avvaktan

på inställelsen stanna kvar på den plats som bestäms av Polismyndigheten.

24 § Om den dömde bryter mot en föreskrift om inskränkningar i rörelse-
friheten, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården lämna hjälp
för att verkställa föreskriften genom att tillfälligt omhänderta honom eller
henne.

Om den dömde bryter mot en föreskrift om inskränkningar i rörelsefri-

heten och påträffas av en polisman, får polismannen tillfälligt omhänderta
honom eller henne.

I de fall ett omhändertagande görs enligt första eller andra stycket ska den

dömde, om han eller hon är under arton år, skyndsamt överlämnas till sina
föräldrar eller annan vårdnadshavare. Om det inte är möjligt, ska den dömde
överlämnas till socialnämnden. Om den dömde är över arton år, ska han eller
hon skyndsamt lämnas i bostaden eller på lämplig plats som möjliggör att
han eller hon kan ta sig till bostaden. Om föreskriften avser en skyldighet att
uppehålla sig på en särskilt angiven plats, ska polismannen i stället föra
honom eller henne till den platsen.

background image

5

SFS

2020:616

25 § En begäran om sådan hjälp som avses i 23 och 24 §§ får göras endast
om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Underrättelse till åklagare
26 §
Om det kan antas att det finns förutsättningar för en åtgärd enligt
30 b § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 32 kap. 4 § brottsbalken, ska Kriminalvården underrätta �&klagarmyndig-
heten om detta.

Bemyndigande
27 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om inledande av verkställighet, nöjdförklaring
och beräkning av verkställighetstid.

�vriga bestämmelser
28 §
Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om inte annat följer
av 23 § tredje stycket. Besluten gäller omedelbart, om inte något annat
beslutas.

29 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det fri-

vårdskontor finns där den dömde är inskriven.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)