SFS 2020:617 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2020-617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3 och 6 §§ och 38 kap. 1 och

3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 32 kap. 3 a §, av följande lydelse.

26 kap.
25 §
2 Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid
och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig
dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning
eller sluten ungdomsvård, ska livstidsstraffet träda i stället för den andra
påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid

i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har
meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska
fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden.

32 kap.
3 a §
Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till
ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är till-
räckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och
art samt den unges tidigare brottslighet. Den som är över arton år får dömas
till ungdomsövervakning endast om det finns särskilda skäl för det.

Rätten får bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader

och högst ett år.

Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i verkställighets-

planering och följa det som anges i verkställighetsplanen.

Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (2020:616) om verkställig-

het av ungdomsövervakning.

4 §3 Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger
honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att han eller hon
ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst eller
ungdomsövervakning, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan
påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd för

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.
2 Senaste lydelse 2018:1253.
3 Senaste lydelse 2016:491.

SFS

2020:617

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:617

detta. I stället för att undanröja påföljden får dock rätten meddela den dömde
en varning, om det är en tillräcklig åtgärd.

Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården

eller de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan
inte kommer till stånd eller vården eller åtgärderna kommit att i väsentlig
grad avvika från vad som planerats i kontraktet eller vårdplanen, får rätten
på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för
brottet och bestämma en ny påföljd för detta. Detsamma gäller om, av annat
skäl än som anges i första stycket, en dom på ungdomstjänst inte till väsentlig
del kan fullgöras inom skälig tid eller, beträffande ungdomsövervakning, de
föreskrivna åtgärderna enligt en verkställighetsplan inte kommer till stånd
eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad som föreskrivits
i verkställighetsplanen.

Om mer än en påföljd undanröjs får rätten bestämma en gemensam

påföljd för den samlade brottsligheten.

Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket ska

den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den dömde har
undergått till följd av den undanröjda påföljden eller de undanröjda påföljd-
erna och till böter som har dömts ut enligt 3 § första stycket 2.

34 kap.
1 §
4 Om den som har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn,
ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdoms-
vård har begått ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) eller om den
dömde begår ett nytt brott efter domen men innan påföljden helt har verk-
ställts eller annars upphört (nytt brott), ska rätten bestämma en ny påföljd
för den tillkommande brottsligheten.

I stället för att bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottslig-

heten får rätten, i de fall som avses i 3 och 4 §§, besluta att den tidigare
utdömda påföljden ska avse också den brottsligheten, eller undanröja den
utdömda påföljden och döma till gemensam påföljd för den samlade
brottsligheten.

Undergår den dömde fängelse på livstid får rätten endast besluta att den

tidigare utdömda påföljden ska avse också den tillkommande brottsligheten.

3 §5 Rätten får besluta att en tidigare utdömd påföljd ska avse också till-
kommande brottslighet. Ett sådant beslut får meddelas endast om det är fråga
om nyupptäckt brottslighet som i jämförelse med den brottslighet som om-
fattas av den tidigare domen med hänsyn till påföljden är utan nämnvärd
betydelse.

Är den tidigare påföljden ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervak-

ning eller sluten ungdomsvård, får rätten, om det finns särskilda skäl för det,
även i andra fall besluta att den tidigare utdömda påföljden ska avse också
den tillkommande brottsligheten.

6 §6 Om rätten med tillämpning av 3 § genom dom som fått laga kraft har
beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdoms-
tjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård som dömts ut i
tidigare mål ska avse ytterligare brott, och om den tidigare påföljden ändras
av högre rätt genom dom som får laga kraft, ska frågan om påföljd för den

4 Senaste lydelse 2016:491.
5 Senaste lydelse 2016:491.
6 Senaste lydelse 2018:1253.

background image

3

SFS

2020:617

tillkommande brottsligheten efter anmälan av åklagare prövas på nytt. Det-
samma ska gälla, när påföljd avseende fängelse, villkorlig dom, skydds-
tillsyn eller sluten ungdomsvård bestämts med tillämpning av 2 § och den
tidigare påföljden ändras.

Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård

ska verkställas, att den dömde begått brottet före det att en påföljd som han
eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, och framgår det inte
av domarna att den andra påföljden har beaktats, ska, sedan domarna fått laga
kraft, rätten efter anmälan av åklagare med tillämpning av 2 § bestämma vad
den dömde ska undergå till följd av den dom som sist ska verkställas. En
sådan prövning hindrar inte att domen får verkställas, om inte rätten beslutar
något annat.

38 kap.
1 §
7 Den som har dömts till villkorlig dom får före överklagandetidens
utgång lämna en förklaring om att han eller hon är nöjd med domen när det
gäller den utdömda påföljden. En sådan förklaring ska avse även böter, som
dömts ut med stöd av 27 kap. 2 §. Förklaringen avges i den ordning regeringen
föreskriver.

En förklaring som lämnats i föreskriven ordning får inte tas tillbaka. Om

den dömde har överklagat domen, ska hans eller hennes talan när det gäller
påföljden för brottet anses återkallad genom förklaringen.

Det finns särskilda bestämmelser om nöjdförklaring i fråga om dom på

fängelse, dom på ungdomsövervakning och dom på sluten ungdomsvård.

3 §8 Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 § tredje stycket
eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort det mål där villkorlig dom
meddelats. Fråga om åtgärd enligt 32 kap. 4 § tas upp av den rätt som först
avgjort det mål där ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning
dömts ut.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars område den

övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller
vid den rätt som först avgjort det mål där skyddstillsyn dömts ut.

Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av den rätt, där brottmål

mot den dömde är väckt eller där mål om åtgärd mot den dömde enligt
32 kap. 4 § redan tagits upp, eller av rätten i den ort där den dömde mera var-
aktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader
och andra omständigheter finner det lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1998:604.
8 Senaste lydelse 2016:491.