SFS 2020:619 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2020-619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 och 18 §§ lagen (1998:620) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.

17 §2 Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigiv-

ningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets-

berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats
gallras tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken

eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 §
bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll
bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
6. ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

7. överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare

i vissa fall gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

8. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskriv-

ningen,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföre-

läggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd

gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.
2 Senaste lydelse 2015:644.

SFS

2020:619

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:619

a) tio år efter beslutet, eller
b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år

vid tidpunkten för brottet,

12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642)

om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och

13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

18 § Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny
anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma person, ska ingen av upp-
gifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska
dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

En uppgift ska gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som

föranledde att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i
17 § 1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

Ska en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna paragraf, ska

även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras,
om inte regeringen föreskriver annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)