SFS 2020:619 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2020-619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:NWUINN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SYERFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MEOEFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:620) om belastningsregister </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 och 18 �� lagen (1998:620) om <br/>belastningsregister ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b>2 Ut�ver vad som f�ljer av 16 � ska uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�ngelse- eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter gallras tio �r efter frigiv-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�ngelsestraff som ska anses helt verkst�llt genom tidigare frihets-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ber�vande eller fr�n vilket n�gon genom beslut om n�d helt har befriats <br/>gallras tio �r efter domen eller beslutet, </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�ngelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 � brottsbalken</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter som har fallit bort enligt 18 eller 21 � <br/>b�tesverkst�llighetslagen (1979:189) gallras fem �r efter det att straffet f�ll <br/>bort, </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras<br/>a) tio �r efter domen eller beslutet, eller<br/>b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">5. sluten ungdomsv�rd gallras tio �r efter det att p�f�ljden helt verkst�llts,<br/>6. ungdomsv�rd, ungdomstj�nst eller ungdoms�vervakning gallras<br/>a) tio �r efter domen eller beslutet, eller<br/>b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten, </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. �verl�mnande till v�rd enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i vissa fall gallras </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">a) tio �r efter domen eller beslutet, eller<br/>b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten, </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. �verl�mnande till r�ttspsykiatrisk v�rd gallras tio �r efter utskriv-</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. b�ter gallras fem �r efter domen, beslutet eller godk�nnandet av straff�re-</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ggandet eller f�rel�ggandet av ordningsbot, </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. att n�gon enligt 30 kap. 6 � brottsbalken har f�rklarats fri fr�n p�f�ljd</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gallras </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">a) tio �r efter domen eller beslutet, eller<br/>b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som</p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten, </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. �klagares beslut att inte �tala f�r brott gallras</p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333. <br/>2 Senaste lydelse 2015:644. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:619</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">a) tio �r efter beslutet, eller<br/>b) tre �r efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 �r</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vid tidpunkten f�r brottet, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. beslut om kontaktf�rbud och f�rbud enligt 3 kap. 5 � lagen (2015:642)</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om europeisk skyddsorder gallras tio �r efter beslutet, och </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. beslut om tilltr�desf�rbud gallras fem �r efter beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>18 �</b> Om det f�re utg�ngen av den tid som anges i 17 � har gjorts en ny <br/>anteckning enligt 3 eller 4 � betr�ffande samma person, ska ingen av upp-<br/>gifterna gallras s� l�nge n�gon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska <br/>dock inte g�lla om den nya anteckningen avser penningb�ter. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En uppgift ska gallras senast tjugo �r efter den dom eller det beslut som </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">f�ranledde att uppgiften f�rdes in i registret. I fr�ga om uppgift som avses i <br/>17 � 1 eller 8 g�ller detta endast om de tidsfrister som anges d�r har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ska en uppgift som avses i 3 eller 4 � gallras enligt denna paragraf, ska </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">�ven s�dana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, <br/>om inte regeringen f�reskriver annat. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Jenny Ferm <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 och 18 �� lagen (1998:620) om
belastningsregister ska ha f�ljande lydelse.

17 �2 Ut�ver vad som f�ljer av 16 � ska uppgifter om

1. f�ngelse- eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter gallras tio �r efter frigiv-

ningen,

2. f�ngelsestraff som ska anses helt verkst�llt genom tidigare frihets-

ber�vande eller fr�n vilket n�gon genom beslut om n�d helt har befriats
gallras tio �r efter domen eller beslutet,

3. f�ngelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 � brottsbalken

eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter som har fallit bort enligt 18 eller 21 �
b�tesverkst�llighetslagen (1979:189) gallras fem �r efter det att straffet f�ll
bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio �r efter domen eller beslutet, eller
b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsv�rd gallras tio �r efter det att p�f�ljden helt verkst�llts,
6. ungdomsv�rd, ungdomstj�nst eller ungdoms�vervakning gallras
a) tio �r efter domen eller beslutet, eller
b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten,

7. �verl�mnande till v�rd enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare

i vissa fall gallras

a) tio �r efter domen eller beslutet, eller
b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten,

8. �verl�mnande till r�ttspsykiatrisk v�rd gallras tio �r efter utskriv-

ningen,

9. b�ter gallras fem �r efter domen, beslutet eller godk�nnandet av straff�re-

l�ggandet eller f�rel�ggandet av ordningsbot,

10. att n�gon enligt 30 kap. 6 � brottsbalken har f�rklarats fri fr�n p�f�ljd

gallras

a) tio �r efter domen eller beslutet, eller
b) fem �r efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 �r vid tidpunkten f�r brottet eller brotten,

11. �klagares beslut att inte �tala f�r brott gallras

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.
2 Senaste lydelse 2015:644.

SFS

2020:619

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:619

a) tio �r efter beslutet, eller
b) tre �r efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 �r

vid tidpunkten f�r brottet,

12. beslut om kontaktf�rbud och f�rbud enligt 3 kap. 5 � lagen (2015:642)

om europeisk skyddsorder gallras tio �r efter beslutet, och

13. beslut om tilltr�desf�rbud gallras fem �r efter beslutet.

18 � Om det f�re utg�ngen av den tid som anges i 17 � har gjorts en ny
anteckning enligt 3 eller 4 � betr�ffande samma person, ska ingen av upp-
gifterna gallras s� l�nge n�gon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska
dock inte g�lla om den nya anteckningen avser penningb�ter.

En uppgift ska gallras senast tjugo �r efter den dom eller det beslut som

f�ranledde att uppgiften f�rdes in i registret. I fr�ga om uppgift som avses i
17 � 1 eller 8 g�ller detta endast om de tidsfrister som anges d�r har g�tt ut.

Ska en uppgift som avses i 3 eller 4 � gallras enligt denna paragraf, ska

�ven s�dana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras,
om inte regeringen f�reskriver annat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

;