SFS 2020:620 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)2

dels att nuvarande 35 kap. 10 b § ska betecknas 35 kap. 10 d §,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23 kap. 6 a §, 26 kap. 9 b §

och 35 kap. 10 b och 15 a §§, och närmast före 23 kap. 6 a § och 35 kap.
15 a § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 35 kap. 15 § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ”Enskilds personliga förhållanden”.

23 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
6 a § Sekretessen enligt 2 § första stycket, i fråga om specialpedagogisk
insats, eller 2 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas till Kriminal-
vården, om uppgiften behövs för att upprätta en verkställighetsplan enligt
lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning och uppgifts-
lämnandet syftar till att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att
förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas
ogynnsamt.

Sådan sekretess som avses i första stycket hindrar inte heller att en uppgift

lämnas till Kriminalvården, om uppgiften gäller något som omfattas av
verkställighetsplanen.

26 kap.
9 b §
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till Kriminal-
vården, om uppgiften behövs för att upprätta en verkställighetsplan enligt
lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning och upp-
giftslämnandet syftar till att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att
förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas
ogynnsamt.

Sådan sekretess som avses i första stycket hindrar inte heller att en uppgift

lämnas till Kriminalvården, om uppgiften gäller något som omfattas av verk-
ställighetsplanen.

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.
2 Senaste lydelse av 35 kap. 10 b § 2018:1708.

SFS

2020:620

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:620

35 kap.
10 b §
Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att en uppgift
lämnas till Kriminalvården, om uppgiften behövs för att upprätta en verk-
ställighetsplan enligt lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsöver-
vakning och uppgiftslämnandet syftar till att fastställa vilka åtgärder som
kan vidtas för att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt
utvecklas ogynnsamt.

Sekretessbrytande bestämmelse
15 a § Sekretessen enligt 15 § första stycket hindrar inte att uppgift om
den vars dom på ungdomsövervakning verkställs enligt lagen (2020:616) om
verkställighet av ungdomsövervakning lämnas av Kriminalvården till en
enskild eller till en annan myndighet, om det behövs för att genomföra en
verkställighetsplan enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

;