SFS 2020:622 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2020-622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 15, 16, 22 och 24 §§ aktiebolags-
förordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.
15 §
1 Vid en anmälan som avses i 14 § ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
2. en kopia av en redogörelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

(2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 8 § samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i

13 kap. 7 § aktiebolagslagen,

4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 § första stycket

aktiebolagslagen om betalning i pengar, och

5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 13 kap. 23 § aktie-

bolagslagen.

I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses

i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolags-
lagen ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av

bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll
fogas till anmälningshandlingen.

Om ett beslut om nyemission innebär att aktier ska tecknas mot betalning

av lägre belopp än de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det till anmälan fogas
ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring
eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje stycket aktie-
bolagslagen.

16 §2 Bestämmelserna i 14 och 15 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för
registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551),
om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska
anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som
anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade aktier som
omfattas av anmälan. Till anmälan ska det fogas sådana handlingar som
avses i 15 § första stycket 4 och 5.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda

aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.

1 Senaste lydelse 2014:545.

2 Senaste lydelse 2014:545.

SFS

2020:622

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:622

I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses

i 15 § första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktie-
bolagslagen ges in.

22 §3 Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 43 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 14 kap. 39 § första
stycket om betalning ges in. I fråga om publika aktiebolag kan i stället ett
revisorsyttrande som avses i 14 kap. 49 § ges in.

I anmälan ska det lämnas uppgift om vilket beslut om emission av

teckningsoptioner som aktieteckningen grundar sig på.

Anmälan ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att de

anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissions-
beslutet.

24 §4 Vid en anmälan som avses i 23 § ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
2. en kopia av en redogörelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen

(2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 10 § samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i

15 kap. 9 § aktiebolagslagen,

4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 § första stycket

aktiebolagslagen om betalning i pengar,

5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 15 kap. 24 §

aktiebolagslagen, och

6. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har

bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i
förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid
konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.

I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses

i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolags-
lagen ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av

bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll
fogas till anmälningshandlingen.

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:545.

4 Senaste lydelse 2014:545.