SFS 2020:623 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS2020-623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten

dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 9 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda
⬝Samråd och kontroll vid arbetsplatsförlagda insatser⬝.

9 §1 De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska
insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla
ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
2.

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

3.

förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

4.

förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,

5.

förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

6.

förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända

invandrare, och

7.

förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark-

nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig
både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt per-
spektiv.

9 b § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska
lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och för-
säkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Senaste lydelse 2018:45.

SFS

2020:623

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:623

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)