SFS 2020:624 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS2020-624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

verksamheten

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3, 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 b §, av följande lydelse.

3 §1 För handläggning av ärenden, för planering, metodutveckling, tillsyn,
uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, kontroll av
ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete inom Euro-
peiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1,
3, 4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och
andra personer som omfattas av verksamheten endast följande person-
uppgifter behandlas:

1. namn, kön, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress,

telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit

anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbets-
löshetskassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens
och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en kompletter-

ande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till

arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystarts-
jobb,

1 Senaste lydelse 2018:263.

SFS

2020:624

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:624

11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknads-

politiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller innehåll i och
omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,

12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt för-

ordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och om sam-
ordning med andra förmåner,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet

av anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller
genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap.
1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid
för skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut

nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om
uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller i ett ärende
om etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.

Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får
även behandlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om uppgifterna
är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet.

4 §2 För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och
information om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling,
tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten,
kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av
insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete
inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
enligt 4 § 1–4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetsgivare, kom-
pletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av
verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och

andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontakt-
personers eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en
myndighet,

2. när det gäller arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. när det gäller arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter

samt uppgifter om godkännande för F-skatt, momsregistrering, ansvars-
försäkring, näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som
har överlämnats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning

av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i verksam-
heten, uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka
personer som utför tjänsterna,

2 Senaste lydelse 2011:1463.

background image

3

SFS

2020:624

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av

tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av

stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som

behöver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska
program eller för beslut om nystartsjobb,

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats
eller som har ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut

nödvändiga för ett ärendes handläggning.

8 §3 Personuppgifter som får behandlas enligt 3–7 f §§ får avskiljas för
behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i
4 § 3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt

kontrollera enskilda identifierbara personer.

11 b § Arbetsförmedlingen får lämna ut personuppgifter i form av namn
och person- eller samordningsnummer på ett medium för automatiserad
behandling till kreditinstitut och försäkringsgivare i en begäran enligt lagen
(2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna
vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:2034.