SFS 2020:625 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

SFS2020-625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:673) om skatt på
avfall

dels att 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 och 13 §§, och närmast före

12 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §2 Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar som används
för deponering eller förvaring av enbart

1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen
a) jord, grus, sand, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,
b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,
c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från

vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening
vid tillverkning av järnmalmspellets,

2. radioaktivt avfall,
3. vattenverksslam i slambassäng, eller
4. flytande avfall i vassbädd.
I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och

järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets
gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller
förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

11 §3 Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till

aska,

2. förorenad jord från marksanering,
3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund

av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,
8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av

järnmalmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
10. askor från eldning av avsvärtningsslam,

1 Prop. 2019/20:124, bet. 2019/20: SkU25, rskr. 2019/20:357.

2 Senaste lydelse 2000:1429.

3 Senaste lydelse 2008:242.

SFS

2020:625

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:625

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och

natriumfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
15. slagger från metallurgiska processer,
16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och

råjärn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,
18. metallhydroxidslam,
19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid

framställning av koppar, zink och bly,

20. katodrester och blästerstoft vid framställning av aluminium,
21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av

ferrolegeringar,

22. gjuterisand,
23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och
24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst tio

kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som
uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av
sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans

torrvikt användas.

Återbetalning
12 §
Om avfall flyttas från ett område som upphört att vara en sådan
anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket, medges återbetalning
av skatten på avfallet om avfallet

1. förs in på en sådan anläggning som avses i 1 § första stycket, eller
2. tas emot på en plats där avfallet är avsett att
a) förbrännas, eller
b) behandlas för materialåtervinning.
Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos

Skatteverket av den som var skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då
området upphörde att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller
andra stycket.

Återbetalning enligt första stycket medges inte om möjlighet till avdrag

för skatten följer av andra bestämmelser i denna lag.

13 § Ansökan om återbetalning enligt 12 § ska omfatta en period om ett
kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter
kvartalets utgång. För att återbetalning enligt 12 § ska beviljas krävs att
skatten för ett kalenderkvartal uppgår till minst 1 000 kr.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Jan Larsson
(Finansdepartementet)