SFS 2020:626 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 53 kap. 5 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.

53 kap.
5 §
2 Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
d) 14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
e) 13 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller
f) 12 § lagen (1999:673) om skatt på avfall, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6,

8 a, 10 eller 11 § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–15 §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:124, bet. SkU2019/20:25, rskr. 2019/20: 357.

2 Senaste lydelse 2020:571.

SFS

2020:626

Publicerad
den

27 juni 2020