SFS 2020:627 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2020-627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att rubriken närmast före 26 kap. 25 § ska utgå,
dels att nuvarande 26 kap. 8 § ska betecknas 26 kap. 7 §,
dels
att 26 kap. 1, 6 och 14 §§, 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §, 29 kap. 3 och 5 §§

och 31 kap. 10 § samt rubriken närmast före 26 kap. 1 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas 13 nya paragrafer, 26 kap. 1 a, 3 a, 8 och 28–37 §§

av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 26 kap. 26 § som ska

lyda ”Omedelbar verkställighet”, närmast före 26 kap. 27 § en ny rubrik som
ska lyda ”Tystnadsplikt” och närmast före 26 kap. 28, 30, 35 och 37 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

26 kap.
Allmänt om tillsynen och tillsynsvägledningen
1 §
3 Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken.

Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska
1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kon-

trollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse,

2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de hand-

lingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och

3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vatten-

verksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga.

1 a § Med tillsynsvägledning avses att

1. utvärdera, följa upp och samordna tillsynen, och
2. ge råd och stöd till tillsynsmyndigheterna.
Tillsynsvägledningen syftar till att säkerställa att tillsynen bedrivs ända-

målsenligt.

1 Prop. 2019/20:137, bet. 2019/20:MJU19, rskr. 2019/20:337.

2 Tidigare 26 kap. 7 § upphävd genom 2018:570.

3 Senaste lydelse 2005:182.

SFS

2020:627

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:627

3 a § Tillsynsvägledning utövas av centrala statliga myndigheter och läns-
styrelser (tillsynsvägledande myndigheter) i enlighet med vad regeringen
bestämmer.

6 § Tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter ska sam-
arbeta med varandra och med sådana statliga och kommunala organ som ska
utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller som på annat sätt fullgör uppgifter
av betydelse för tillsynsverksamheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att tillsynsmyndigheterna ska lämna sådana uppgifter som
behövs för att en tillsynsvägledande myndighet ska kunna fullgöra sitt
ansvar.

8 § Länsstyrelsen får förelägga en kommun som inte fullgör de skyldig-
heter som följer av kommunens tillsynsuppdrag att avhjälpa bristen.

14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Första stycket gäller inte förelägganden som beslutas enligt 8 §.

Testköp
28 §
Om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa eller miljön får
tillsynsmyndigheten köpa kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor under dold identitet (testköp).

Ett testköp får endast göras i syfte att kontrollera att föremålet för köpet

uppfyller gällande krav för sådant skydd i

1. denna balk,
2. föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
3. EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde.
Näringsidkaren ska underrättas om testköpet och resultatet av det så snart

det kan ske utan att köpet förlorar sin betydelse.

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur ett testköp ska göras.

EU-förordningar om kontroll
30 §
I följande EU-förordningar finns bestämmelser om kontroll av att
vissa EU-förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv
inom balkens tillämpningsområde följs:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den

9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av be-
stämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU)
nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direk-
tiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,

background image

3

SFS

2020:627

90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG.

I förordningen (EU) 2017/625 finns även bestämmelser om annan offent-

lig verksamhet som syftar till att säkerställa att vissa EU-förordningar och
vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv inom balkens tillämpnings-
område följs.

31 § Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 §
ska det som anges i 3, 3 a, 4, 6 och 8 §§ om tillsyn, tillsynsvägledning och
tillsynsmyndigheter gälla i fråga om kontroll, annan offentlig verksamhet
och kontrollmyndigheter enligt de EU-förordningar som anges i 30 §. Detta
gäller dock inte om annat följer av förordningarna.

32 § Vid sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 30 §
ska det som anges

1. i 9 § gälla förelägganden och förbud som behövs för att de EU-förord-

ningar som anges i 30 § ska följas,

2. i 14, 17, 18 och 26 §§ gälla beslut som de behöriga myndigheterna

meddelar enligt förordningarna,

3. i 22 b § gälla ersättning och kostnader för prov som har lämnats enligt

förordningarna, och

4. i 28 § gälla testköp som de behöriga myndigheterna gör.
Första stycket gäller inte om annat följer av förordningarna.

33 § Det som anges i 27 § om förbud mot att röja eller utnyttja uppgifter
gäller även den som i enlighet med artikel 28 eller 31 i förordning (EU)
2017/625 utför delegerade uppgifter som ingår i sådan kontroll eller annan
offentlig verksamhet som avses i 30 §.

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet för ett organ eller en fysisk person som, i
enlighet med artikel 28 eller 31 i förordning (EU) 2017/625 utför delegerade
uppgifter som ingår i sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som
avses i 30 §, att lämna in information och handlingar till den myndighet som
har anlitat organet eller personen.

Rapporteringssystem för överträdelser
35 §
En myndighet som är behörig myndighet enligt förordning (EU)
2017/625 och som utför sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som
avses i 30 § ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för att hantera
anmälningar om misstänkta överträdelser av förordningen.

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om sådana rapporteringssystem som avses i 35 §.

Förvaltningslagens tillämpning
37 §
När delegerade uppgifter, som ingår i sådan kontroll eller annan
offentlig verksamhet som avses i 30 §, utförs av ett organ eller en fysisk person
med stöd av artikel 28 eller 31 i förordning (EU) 2017/625 gäller det som
anges i 5 § förvaltningslagen (2017:900).

background image

4

SFS

2020:627

27 kap.
1 §
4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde,

2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap.

30 §, och

3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

14 kap.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som av-

ses i första stycket 1 och 2 när det gäller en kommunal myndighets verk-
samhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma

att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om be-
slutet överklagas.

28 kap.
1 §
5 En myndighet och den som på myndighetens uppdrag utför ett arbete
har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar och
transportmedel och där utföra undersökningar och andra åtgärder för att
fullgöra uppgifter

1. enligt denna balk,
2. enligt EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde, eller
3. som ingår i sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses

i 26 kap. 30 §.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång finns i 31 kap.

10 §.

29 kap.
3 §
6 För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i
högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, pro-
duktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens,
organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna under-
låtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett pro-

duktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med
stöd av 14 kap.,

3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid

för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars
2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

4 Senaste lydelse 2013:758.

5 Senaste lydelse 2011:322.

6 Senaste lydelse 2016:781.

background image

5

SFS

2020:627

4. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar,

5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter

mot artikel 7.2 eller 7.3 i förordning (EU) 2019/1021,

6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.2 eller 3.3 första stycket
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den
16 april 2014 om fluorerade växthusgaser,

7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av

certifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en be-
stämmelse i artikel 8.1 eller 8.3 i förordning (EU) nr 517/2014,

8. släpper ut en fluorerad växthusgas på marknaden eller använder en

sådan gas och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 11.1 eller 13 i för-
ordning (EU) nr 517/2014,

9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara,
enligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden

utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphä-
vande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förord-
ning (EG) nr 1907/2006,

11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon

som för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper
ut produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i
artikel 35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008,

12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda,

importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller
en utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonned-

brytande ämnen bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr
1005/2009,

14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonned-

brytande ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr
1005/2009,

15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av

märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppan-
de av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG,

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som

allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller

background image

6

SFS

2020:627

sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt
vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan

att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

18. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud

eller en begränsning i artikel 14, 15.1 eller 15.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosme-
tiska produkter, om inte förekomsten av ett förbjudet ämne i en kosmetisk
produkt kan anses tillåten enligt artikel 17 i samma förordning,

19. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt utan att produkten har

genomgått en säkerhetsbedömning i enlighet med artikel 10 i förordning
(EG) nr 1223/2009, eller att en säkerhetsrapport har upprättats i enlighet med
samma artikel,

20. använder en biocidprodukt utan att följa de bestämmelser och villkor

som följer av märkningen enligt vad som krävs i artikel 17.5 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,

21. på marknaden släpper ut en behandlad vara utan att följa en skyldighet

i artikel 58.2 i förordning (EU) nr 528/2012, eller

22. i egenskap av innehavare av ett produktgodkännande av en biocid-

produkt inte ser till att produkten innehåller beståndsdelar som avskräcker
från konsumtion enligt vad som krävs i artikel 69.1 andra stycket andra
meningen i förordning (EU) nr 528/2012.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

5 §7 För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt

har betydelse för en myndighets prövning, tillsyn eller kontroll, om uppgif-
ten finns i en ansökan, anmälan eller annan handling som lämnas in till eller
visas upp för en myndighet enligt

a) denna balk,
b) artikel 16 b, 16 d, 16 e, 18.1, 18.2, 18.3, 50.4a eller 50.4c i förordning

(EG) nr 1013/2006,

c) artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006,
d) artikel 33.1, 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,
e) artikel 20 i förordning (EU) nr 528/2012,
f) artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 15 i förordning

(EU) 2017/625, i fråga om sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet
som avses i 26 kap. 30 §,

g) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
h) ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av balken,

artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter som rege-
ringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en föreskrift

7 Senaste lydelse 2019:496.

background image

7

SFS

2020:627

som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta tillsynsmyndig-
heten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande händelse som kan
skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening,
överhängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för registrering i
produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen meddelat,

6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information

om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,

7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till Europei-

ska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i
förordning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar informationen till
Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning, eller

8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om

produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

31 kap.
10 §
8 För skada och intrång som tillfogas fastighetsägaren genom åtgärder
enligt 28 kap. 1 § betalas ersättning av staten. Om åtgärderna har vidtagits
av en kommun eller av någon annan på uppdrag av en kommun, ska ersätt-
ning i stället betalas av kommunen.

Ersättning enligt första stycket ska inte betalas, om åtgärderna vidtas med

anledning av

1. tillsyn över en verksamhet som utövas på fastigheten, eller
2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap.

30 § och som gäller verksamhet på fastigheten.

Talan om ersättning väcks vid den mark- och miljödomstol inom vars

område marken eller större delen av den finns.

Denna lag träder ikraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:923.

;