SFS 2020:628 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2020-628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 16 §, 4 kap. 3 och 11 §§, 6 kap. 7 §,
bilaga 3 och rubriken närmast före 3 kap. 16 § vägtrafikdataförordningen
(2019:382) ska ha följande lydelse.

3 kap.
Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik
16 § Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för
taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det
kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral eller en beställ-
ningscentral upphörde att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisnings-

central eller en beställningscentral ska gallras ur registret sju år från utgång-
en av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för
återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisnings-
centraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju
år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning
fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon

ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen
slutade användas.

4 kap.
3 §
Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som
sökbegrepp när det gäller registreringen av

1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som

är förenade med datum, eller

c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning,
2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även

användas

a) serienummer på gemenskapstillstånd,
b) nummer på intyg om yrkeskunnande,
c) fordons eller tillstånds användningssätt,
d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller
e) företags riskvärde, och

SFS

2020:628

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:628

3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för

taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt
bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret.

11 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om
tillsynsverksamheten användas

1. förarkortsnummer,
2. datum för kontroll, och
3. installation eller kontroll av särskild utrustning för taxifordon.

6 kap.
7 §
När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten
enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa
uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt
bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som
behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår
av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller

förarbevis,

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan

enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget

enligt 5 kap. 7 § körkortslagen,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafik-

lagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller

b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven

körkortsbehörighet saknas,

6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars

tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr
1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan

prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen,

8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon

annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om bil-
uthyrning,

9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller

en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt
11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställnings-
centraler för taxitrafik, eller

10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet

enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap.
1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121)
om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller
någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

background image

3

SFS

2020:628

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första

stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett
penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 3§.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

background image

4

SFS

2020:628

Bilaga 3

Bilaga 3. Tillstånd

Följande uppgifter som rör tillstånd ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter

I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning,
redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, utbildning
samt för ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska
följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn
Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
Landskod (om yrkesmässig trafik)

I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten vid
redovisningscentraler eller beställningscentraler för taxitrafik, övriga
personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen
(2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, den som är
juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare
för en redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik i samband
med dödsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande
identitetsuppgifter antecknas:

Fullständigt namn
Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
Födelseort (om yrkesmässig trafik)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik
5.1 Tillstånd

Datum för

� beslut om tillstånd
� beslut om varning eller återkallelse av tillståndet
� byte eller utökning av verksamhetsansvariga och övrigt prövade

personer och datum när någon av dem inte längre är engagerad i företaget

� en tillståndshavares eller en verksamhetsansvarigs dödsfall
� ett tillstånds upphörande
� konkursbeslut
� när en återkallelse av ett tillstånd blir gällande, om annat än dagen för
beslutet

Föreståndare för verksamheten i samband med dödsfall och konkurs

Grund för varning eller återkallelse

Olämplighetstid vid avslag

background image

5

SFS

2020:628

Uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för
mottagande, insamling, lagring och utlämnande ska finnas. Om
tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, adressen till det företag
med vilket avtal om lagring har slutits

Vid överklagande, datum för inhibition
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.3 Uppgifter om särskild utrustning för taxifordon
Uppgift om, inklusive datum för, installation och kontroll av särskild
utrustning för taxifordon

Uppgift om besiktningsorgan som har installerat och kontrollerat en viss
särskild utrustning för taxifordon

Uppgift om den som rapporterat installationen och kontrollen

Uppgift om i vilket fordon den särskilda utrustningen för taxifordon är
installerad

Uppgift om vilken eller vilka beställningscentraler som ett fordon med
särskild utrustning för taxifordon är anslutet till med angivande av från
vilket datum uppgifterna ska samlas in av denna beställningscentral
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _