SFS 2020:629 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2020-629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ förordningen (1999:1134) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.

10 §1 Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i
ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i
ärenden om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet
bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet
gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en
överenskommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,
samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska
göras, i fråga om den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om aukto-

risation av delgivningsföretag, och

1 Senaste lydelse 2019:582.

SFS

2020:629

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:629

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den
förordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttill-
stånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställ-
ningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen
(2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivöver-

vakning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-
mål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihets-
berövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om
erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller,

16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som

notarie,

18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
och 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,

background image

3

SFS

2020:629

20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga
om den som ärendet gäller,

21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en

nämndeman som ska påbörja en tjänstgöringsperiod i domstolen,

22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straff-
rättsliga förfaranden inom Europeiska unionen,

23. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen

(2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

24. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häktes-

lagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska
kontrolleras.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första

stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller
6kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud eller
förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

20 §2 Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastnings-
registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller
en beställningscentral för taxitrafik. Transportstyrelsen får vidare ha direkt-
åtkomst till uppgifter ur belastningsregistret för det ändamål som anges i
16 d §.

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden enligt 16 c § första stycket 1. Inspektionen för vård och omsorg får
ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c §
första stycket 2.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivnings-
företag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförord-
ningen (2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap.

En allmän förvaltningsdomstol får ha direktåtkomst till uppgifter ur

belastningsregistret i fråga om en nämndeman som ska påbörja en tjänst-
göringsperiod i domstolen.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:582.