SFS 2020:630 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

SFS2020-630.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1135) om

misstankeregister

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1999:1135) om miss-
tankeregister ska ha följande lydelse.

3 §1 Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller
i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den
statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den
som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen

(2010:523),

e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om

auktorisation av delgivningsföretag, och

f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den
förordningen,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation,
tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och

1 Senaste lydelse 2017:1021.

SFS

2020:630

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:630

transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller
en beställningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller,
dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1
utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller,

10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt
utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller, och

11. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen

(2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt

första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

7 §2 Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstanke-
registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller
en beställningscentral för taxitrafik.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivnings-
företag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförord-
ningen (2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. �&tkomsten får
endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts
och uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2016:738.