SFS 2020:631 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-
handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som görs med

stöd av

– kupongskattelagen (1970:624),
– fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
– lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
– lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
– skatteförfarandelagen (2011:1244),
– mervärdesskattelagen (1994:200),
– lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

– lagen (1999:445) om exportbutiker,
– inkomstskattelagen (1999:1229),
– lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-

uppgifter,

– lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
– lagen (2020:548) om omställningsstöd, eller
– annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter, avgifter och stöd,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,
5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighets-

regleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.
2 Senaste lydelse 2020:554.

SFS

2020:631

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:631

överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse
om likviden föreligger,

9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
10. som behövs för
– handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig hand-

räckning i skatteärenden,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplys-

ningar med anledning av FATCA-avtalet,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte

av upplysningar om finansiella konton,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte

av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

– annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella

åtaganden,

11. från aktiebolagsregistret,
12. från vägtrafikregistret,
13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska

åtgärder samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, export-

värden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som
uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen
av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen och för fastställande,
uppbörd eller kontroll av mervärdesskatt vid import,

16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när

det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande
inkomst av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har

beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt
om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563)

om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, och
21. som har lämnats enligt 24 § lagen (2014:1020) om redovisnings-

centraler och beställningscentraler för taxitrafik.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)