SFS 2020:634 Förordning om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS2020-634.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1236) om

producentansvar för däck

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1994:1236) om producent-
ansvar för däck ska ha följande lydelse.

6 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:20.

SFS

2020:634

Publicerad
den

27 juni 2020