SFS 2020:635 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2020-635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 22 och 49 §§ förordningen (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

22 §1 En anmälan som avses i 1 kap. 10 eller 11 § miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åt-
gärden vidtas. Anmälan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller
kommun som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över
verksamheten eller åtgärden. Anmälan ska dock ges in till länsstyrelsen, om
verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga som prövas
av länsstyrelsen.

49 §2 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 26, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:769.

2 Senaste lydelse 2011:21.

SFS

2020:635

Publicerad
den

27 juni 2020