SFS 2020:636 Förordning om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

SFS2020-636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för

samråd

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:904) om anmälan för
samråd1 ska ha följande lydelse.

11 §2 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 8 och 10 §§ miljötillsyns-
förordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:955.

2 Senaste lydelse 2011:23.

SFS

2020:636

Publicerad
den

27 juni 2020