SFS 2020:637 Förordning om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

SFS2020-637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i

jordbruket

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska ha följande lydelse.

12 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 30 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:24.

SFS

2020:637

Publicerad
den

27 juni 2020