SFS 2020:638 Förordning om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

SFS2020-638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:930) om

miljöriskområden

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1998:930) om miljöriskom-
råden ska ha följande lydelse.

13 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsyns-
förordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:25.

SFS

2020:638

Publicerad
den

27 juni 2020