SFS 2020:639 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

SFS2020-639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel

av kemiska produkter

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produk-
ter ska ha följande lydelse.

22 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21–23 och 29–32 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:27.

SFS

2020:639

Publicerad
den

27 juni 2020