SFS 2020:642 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

SFS2020-642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av

genetiskt modifierade organismer i miljön

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsätt-
ning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska ha följande lydelse.

5 kap.
6 §
1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 13�18 §§ miljötillsyns-
förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:37.

SFS

2020:642

Publicerad
den

27 juni 2020