SFS 2020:643 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

SFS2020-643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 47 och 48 §§ bilskrotningsförordningen (2007:186)
ska ha följande lydelse.

47 §1 En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje år lämna
följande uppgifter till de berörda producenterna och tillsynsmyndigheten i
den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs:

1. uppgifter om sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och kompo-

nenter som hanterats enligt 26 § första stycket, specificerat för var och en av
punkterna 1�15 i den bestämmelsen, och

2. de uppgifter i övrigt som producenterna behöver för att fullgöra redo-

visningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om producent-
ansvar för bilar.

48 §2 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1050.

2 Senaste lydelse 2011:46.

SFS

2020:643

Publicerad
den

27 juni 2020