SFS 2020:644 Förordning om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

SFS2020-644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:273) om

försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av

genetiskt modifierade grödor

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:273) om försiktighets-
åtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor ska
ha följande lydelse.

10 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 18 §§ miljötillsynsför-
ordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:47.

SFS

2020:644

Publicerad
den

27 juni 2020