SFS 2020:648 Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

SFS2020-648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i

elektrisk och elektronisk utrustning

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 34 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk utrustning ska ha följande lydelse.

34 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken, miljötillsyns-
förordningen (2011:13) och artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förord-

ning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31–34 §§ miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:648

Publicerad
den

27 juni 2020

;