SFS 2020:649 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2020-649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
I denna förordning avses med

miljöprövningsdelegation: ett sådant särskilt organ inom länsstyrelsen

som avses i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer, och

tillsynsmyndighet: den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ut-

övar tillsyn över en industriutsläppverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:649

Publicerad
den

27 juni 2020

;