SFS 2020:652 Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

SFS2020-652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska

produkter

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2013:413) om kosmetiska
produkter ska ha följande lydelse.

12 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 23, 31, 34 och 35 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:652

Publicerad
den

27 juni 2020