SFS 2020:653 Förordning om ändring i svavelförordningen (2014:509)

SFS2020-653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 39 § svavelförordningen (2014:509) ska ha följ-
ande lydelse.

39 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 21, 27 och 29–32 §§ miljötill-
synsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:653

Publicerad
den

27 juni 2020