SFS 2020:655 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

SFS2020-655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 46 § förordningen (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser ska ha följande lydelse.

46 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13).

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förord-

ning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:655

Publicerad
den

27 juni 2020