SFS 2020:656 Förordning om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

SFS2020-656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1129) om

ozonnedbrytande ämnen

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2016:1129) om ozonned-
brytande ämnen ska ha följande lydelse.

15 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29�32 §§ miljö-
tillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:656

Publicerad
den

27 juni 2020